ورود به سایت
هفدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫

کمیته علمی

رئیس افتخاری کنفرانس دکتر رضا روستا آزاد دانشگاه صنعتی شریف
دبیر کنفرانس دکتر جعفر حبیبی دانشگاه صنعتی شریف
دبیر کمیته علمی دكتر علی موقررحیم آبادی دانشگاه صنعتی شریف
مهندسی نرم افزار و علوم کامپیوتر دكتر عبداله‌زاده دانشگاه صنعتی امیر كبیر
مهندسی نرم افزار و علوم کامپیوتر دکتر میریان دانشگاه صنعتی شریف
فناوری اطلاعات دكتر بدیع مركز تحقیقات مخابرات
فناوری اطلاعات دكتر تقي‌یاره دانشگاه تهران
سیستم های هوشمند و محاسبات نرم دكتر بیگی دانشگاه صنعتی شریف
سیستم های هوشمند و محاسبات نرم دكتر جم زاد دانشگاه صنعتی شریف
سیستم های هوشمند و محاسبات نرم دكتر همایون پور دانشگاه صنعتی امیر كبیر
سیستم های هوشمند و محاسبات نرم دكتر میبدی دانشگاه صنعتی امیر كبیر
سیستم های دیجیتال دكتر پدرام دانشگاه صنعتی امیر كبیر
سیستم های دیجیتال دكتر سربازی آزاد دانشگاه صنعتی شریف
شبکه های کامپیوتری دكتر جهانگیر دانشگاه صنعتی شریف
شبکه‌های کامپیوتری و سیستم های توزیع شده دکتر خونساری دانشگاه تهران