ورود به سایت
هفدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫

تقویم کنفرانس

ارسال مقالات به کنفرانس ۸ بهمن ۹۰
ارسال پیشنهاد برگزاری کارگاه آموزشی ۸ بهمن ۹۰
اعلام قبولی یا رد مقالات ۸ اسفند ۹۰
ارسال نسخه نهایی مقالات ۱۳ اسفند ۹۰