ورود به سایت
بیست و سومین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

برنامه کنفرانس

سالن اصلی

۲۰۱

۲۰۲

۱۰۱

۱۰۲

۱۰۳

۴ شنبه ۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۸-۹ صبح

پذیرش

۹-۹:۳۰

خوش‌آمدگویی- سخنرانی دکتر موقر و دکتر حبیبی

 

 

 

 

 

۹:۳۰-۱۰:۳۰

سخنرانی دکتر باقرزاده

 

 

 

 

 

۱۰:۳۰-۱۱:۳۰ پذیرایی- ارائه مقالات پوستری

مقالات ۱۰-۲۲-۴۱-۴۵-۶۱-۶۳-۶۴-۶۹-۷۲-۷۶-۷۸-۸۵-۹۶-۱۱۷-۱۳۱-۱۳۴-۱۵۵-۱۸۴

۱۱:۳۰-۱۳:۱۵

رایانش امن

۳۷-۳۵-۵۳

۱۱:۳۰-۱۳:۱۵

الگوریتم و نظریه محاسبات

مقالات ۱۶۰-۱۷۴

۱۱:۳۰-۱۳:۱۵

سیستم‌ها وفناوری اطلاعات

مقالات ۵۶-۱۴۲

۱۱:۳۰-۱۳:۱۵

سیستم‌های سایبری فیزیکی و اینترنت اشیا

مقالات ۱۲۸-۱۳۸

۱۱:۳۰-۱۳:۱۵

پردازش سیگنال

مقالات ۴۷-۷۳-۷۷

۱۱:۳۰-۱۳:۱۵

سیستم‌های هوشمند و رایانش نرم

مقالات ۸-۲۰-۳۶-۴۶

۱۳:۱۵-۱۴:۳۰-ناهار-نماز

۱۴:۳۰-۱۷

رایانش امن

۱۴۶-۱۰۵-۱۲۱-۱۷۰-۱۵۱

۱۴:۳۰-۱۷

کلان‌داده و رایانش ابری

مقالات ۹-۴۲-۳-۱۸۰

 

 

۱۴:۳۰-۱۷

شبکه‌های پیچیده و اجتماعی

۵۲-۸۷-۱۰۳-۱۸۶-۱۷۱-۱۹۱

۱۴:۳۰-۱۷

پردازش سیگنال

مقالات ۱۰۰-۱۲۶-۱۳۲-۱۳۳-۱۵۲

 

۱۴:۳۰-۱۷

سیستم‌های هوشمند و رایانش نرم

مقالات۸۰-۹۱-۱۰۴-۱۰۷-۱۰۹-۳۲- ۹۲- ۴۰

پذیرایی-انتخابات انجمن کامپیوتر- ارائه مقالات پوستری

مقالات ۱۰-۲۲-۴۱-۴۵-۶۱-۶۳-۶۴-۶۹-۷۲-۷۶-۷۸-۸۵-۹۶-۱۱۷-۱۳۱-۱۳۴-۱۵۵-۱۸۴

۵ شنبه ۱۰ اسفندماه ۱۳۹۶

 

۸:۳۰-۱۰:۳۰

معماری کامپیوتری سیستم‌های دیجیتال

مقالات ۵-۴۴-۶۵-۱۲۴-۱۷۶

۸:۳۰-۱۰:۳۰

مهندسی نرم‌افزار

مقالات ۵۵-۸۳-۱۱۳-۱۵۹

 

۸:۳۰-۱۰:۳۰

سیستم‌های توزیعی و شبکه

مقالات ۸۱-۱۰۸-۱۲۹-۱۴۰-۱۴۹-۱۶۷-۲۸

۸:۳۰-۱۰:۳۰

سیستم‌های هوشمند و رایانش نرم

مقالات ۱۱۹-۱۷۳-۱۳-۱۸-۱۱۲-۱۱۶

۱۰:۳۰-۱۱:۳۰ پذیرایی- ارائه مقالات پوستری

مقالات ۱۰-۲۲-۴۱-۴۵-۶۱-۶۳-۶۴-۶۹-۷۲-۷۶-۷۸-۸۵-۹۶-۱۱۷-۱۳۱-۱۳۴-۱۵۵-۱۸۴

۱۱:۳۰-۱۳:۱۵

اختتامیه

 

 

 

 

 

۱۳:۱۵-۱۴:۳۰

ناهار-نماز