ورود به سایت
بیست و سومین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تاریخ‌های مهم

ارسال مقالات به کنفرانس: 10 آذر 1396 25 آذر 1396

۱ دی 1396

ارسال پیشنهاد کارگاه‌ها: ‌10 آذر 1396 25 آذر 1396

۱ دی 1396

اعلام قبولی یا رد مقالات: 1 بهمن 1396 15 بهمن 1396

ثبت نام در کنفرانس و ارسال نسخه نهایی : 14 بهمن     1396 1 اسفند 1396

ثبت نام در کارگاه‌ها:‌ 5 اسفند 1396

برگزاری کنفرانس: 9 و 10 اسفند 1396