فا   |   En
Login
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Paper Title Authors Conference Abstract
تبدیل متن محاوره‌ای فارسی به رسمی به کمک N_gramها نادیه آرمین
مهرنوش شمس‌فرد
شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
با افزایش متون محاوره¬، تبدیل متن محاوره¬ای به رسمی یکی از چالش¬های موجود در پردازش زبان است. در این مقاله به ارائه و آزمون، راهکاری برای تبدیل متون محاوره¬ای به ... more
با افزایش متون محاوره¬، تبدیل متن محاوره¬ای به رسمی یکی از چالش¬های موجود در پردازش زبان است. در این مقاله به ارائه و آزمون، راهکاری برای تبدیل متون محاوره¬ای به متون رسمی با استفاده از ترکیب روشهای مبتنی بر قاعده و مدل¬سازی آماری می¬پردازیم. همچنین چگونگی ساخت پیکره، نحوه توکن¬بندی و نحوه یافتن ریشه کلمات، قوانین تبدیل کلمات محاوره¬ای به رسمی، الگوریتم پیشنهادی و نحوه بکارگیری N_gram بیان می¬شود. less
با افزایش متون محاوره¬، تبدیل متن محاوره¬ای به رسمی یکی از چالش¬های موجود در پردازش زبان است. در این مقاله به ارائه و آزمون، راهکاری برای تبدیل متون محاوره¬ای به ... more
خرید مقاله
تشخیص زبان گفتاری به صورت خودکار با استفاده از تبدیل موجک پریا مهارلویی
امیدرضا معروضی
حبیبه قاهری
شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
تشخیص زبان به صورت خودکار، در واقع مسأله تشخیص زبان، برای یک نمونه گفتار صحبت شده توسط سخنگوی نامعلوم است. در دهه گذشته، روش¬های متعددی برای تشخیص خودکار زبان پیشنهاد ... more
تشخیص زبان به صورت خودکار، در واقع مسأله تشخیص زبان، برای یک نمونه گفتار صحبت شده توسط سخنگوی نامعلوم است. در دهه گذشته، روش¬های متعددی برای تشخیص خودکار زبان پیشنهاد شده است. این روش¬ها، بر پایه استخراج ویژگی¬های خاص هر زبان، شامل مجموعه آواشناسی، واج آرایی و علم عروضی و بدیعی بودند. در این مقاله روش جدیدی پیشنهاد شده است که مستقل از اطلاعات زبان¬شناسی بوده و از تبدیل موجک برای استخراج خواص صوتی سیگنال گفتار استفاده می¬کند. انتخاب ویژگی¬های لازم جهت دسته¬بندی زبان، از میان ضرایب تبدیل موجک، بر اساس کاهش ابعاد فضای ضرایب، بر مبنای الگوریتم گسسته سازی چند بازه¬ای و سپس اعمال الگوریتم رتبه بندی ویژگی ها انجام می¬شود. روش پیشنهادی علاوه بر آنکه درصد تشخیص را برای نمونه¬های زبانی دو به دو 10 ثانیه¬ای و 45 ثانیه¬ای بهبود داده است، قادر به تشخیص نوع زبان از میان 5 زبان گوناگون نیز می¬باشد. less
تشخیص زبان به صورت خودکار، در واقع مسأله تشخیص زبان، برای یک نمونه گفتار صحبت شده توسط سخنگوی نامعلوم است. در دهه گذشته، روش¬های متعددی برای تشخیص خودکار زبان پیشنهاد ... more
خرید مقاله
به کارگیری مدلی ترکیبی از بازی اقلیت و اتوماتای یادگیر برای ایجاد هماهنگی در سیستم‌های چند عامله امیرعباس قربانی
شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
ايجاد هماهنگي يکی از مسائل مهم و اساسي در سيستمهاي چندعامله است که توسط محققين بسياري مورد مطالعه قرار گرفته است. بدون وجود هماهنگي ميان عاملها، ممکن است سيستم ... more
ايجاد هماهنگي يکی از مسائل مهم و اساسي در سيستمهاي چندعامله است که توسط محققين بسياري مورد مطالعه قرار گرفته است. بدون وجود هماهنگي ميان عاملها، ممکن است سيستم دچار هرج و مرج شده و از رسيدن به هدف نهايي بازبماند. بازي اقليت مدل ساده ای از سیستمهای چند عامله رقابتی هست که برای مطالعه همکاری و رقابت میان عاملها در سیستمهای با منابع محدود به کار می رود. هدف اصلی این مقاله ارائه روشی مبتنی بر یک مدل ترکیبی از بازی اقلیت و اتوماتای یادگیر برای ایجاد هماهنگی در سیستم های چند عامله است. در روش پیشنهادی با کمک اتوماتای یادگیر مدل بهتری برای هماهنگی عاملها پیشنهاد گردیده است. برای بررسی و ارزیابی روش پیشنهادی از محیطی بنام DynaGrid استفاده شده است. شبیه سازی های انجام گرفته نشان دهنده بهبود فرآیند هماهنگی و یادگیری در مدل پیشنهادی نسبت به روش های قبلی است. less
ايجاد هماهنگي يکی از مسائل مهم و اساسي در سيستمهاي چندعامله است که توسط محققين بسياري مورد مطالعه قرار گرفته است. بدون وجود هماهنگي ميان عاملها، ممکن است سيستم ... more
خرید مقاله
مدلسازي اعتماد عامل‌ها با استفاده از آنتروپي توزيع ديريکله شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
يکي از چالش‌هاي موجود در سيستم‌هايي که به نحوي در آن عامل‌ها با همديگر تعامل دارند، نحوه‌ي محاسبه اعتماد از روي شواهد و تجربياتي است که ... more
يکي از چالش‌هاي موجود در سيستم‌هايي که به نحوي در آن عامل‌ها با همديگر تعامل دارند، نحوه‌ي محاسبه اعتماد از روي شواهد و تجربياتي است که در طول زمان ميان عامل‌ها به وقوع پيوسته است. در اين جستار، با استفاده از توزيع چند جزئي ديريکله ، روشي تحليلي-رياضي، براي مدل کردن اعتماد با در نظر گرفتن عدم قطعيت در آن، و از روي شواهد موجود از عامل‌ها، ارائه شده است. در اين روش، فضاي شواهد موجود،تنها داراي دو بعد خوب و بد نيست و مي‌تواند هر تعداد بعد دلخواهي داشته باشد. معيار معرفي شده براي سنجش عدم قطعيت که بر مبناي آنتروپي توزيع ديريکله بنا شده است، به گونه‌اي است که به خوبي مي‌تواند از تضاد موجود در شواهد، تاثير پذيرفته و آن‌را در سنجش عدم قطعيت به کار گيرد. less
يکي از چالش‌هاي موجود در سيستم‌هايي که به نحوي در آن عامل‌ها با همديگر تعامل دارند، نحوه‌ي محاسبه اعتماد از روي شواهد و تجربياتي است که ... more
خرید مقاله
تشخیص خودکار جداشدگی شبکیه در تصاویر سونوگرافی چشم سونا مرجب
مهرگان مهدوی
فریبا قاسمی
شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
يکي از مشکلاتي که در مورد برخي بيماران چشمي وجود دارد، رويه تشخيص است. براي تشخيص بيماريهاي چشم از تصوير¬برداري سونوگرافي استفاده مي¬شود. اما در برخي موارد به دليل ... more
يکي از مشکلاتي که در مورد برخي بيماران چشمي وجود دارد، رويه تشخيص است. براي تشخيص بيماريهاي چشم از تصوير¬برداري سونوگرافي استفاده مي¬شود. اما در برخي موارد به دليل کيفيت پايين تصاوير سونوگرافي و همچنين نويزهاي وارده، برخي از جزئيات تصوير محو شده و شباهتهايي در ويژگي هاي تشخيصي برخي از بيماريها بوجود مي آيد. از اين ميان، تشخيص جداشدگي شبکيه (که نياز به عمل جراحي در اسرع وقت دارد)، اهميت بسزايي براي چشم پزشکان دارد و يافتن راهي که بتواند امکان تشخيص آن را از ساير بيماريها فراهم کند مي¬تواند نقش مفيدي در تشخيص بهنگام اين بيماري داشته باشد. در اين بررسي ابتدا تصوير سونوگرافي ديجيتال، مورد پيش پردازش قرار مي گيرد تا نويز موجود در آن تا حدودي کاهش يابد. سپس با استفاده از روش آناليز اجزاي ويژه (PCA)، ويژگي هاي تصوير استخراج مي¬شود و در نهايت از شبکه هاي عصبي براي تشخيص بيماري استفاده مي¬کنيم. در اينجا عملکرد دو نوع شبکه عصبي پرسپترون چند لايه (MLP) و شبکه با توابع پايه شعاعي (RBF) را مورد ارزيابي قرار مي¬دهيم. نتايج حاصل از اين بررسي نشان مي دهد که استفاده از شبکه عصبي RBF براي تشخيص بيماري نسبت به شبکه پرسپترون چند لايه داراي عملکرد بسيار موفق¬تري بوده است و توانسته است به ۹۰ درصد تشخيص درست دست يابد، که اين امر از نظر تشخيص پزشکي مي¬تواند داراي اهميت زيادي باشد. less
يکي از مشکلاتي که در مورد برخي بيماران چشمي وجود دارد، رويه تشخيص است. براي تشخيص بيماريهاي چشم از تصوير¬برداري سونوگرافي استفاده مي¬شود. اما در برخي موارد به دليل ... more
خرید مقاله
ارائه یک روش نوین برای نویسه گردانی اسامی نجمه موسوی‌نژاد
شهرام خدیوی
شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
در این مقاله روشی جدید و مستقل از زبان برای نویسه¬گردانی اسامی ارائه خواهیم کرد. در روش پیشنهادی از یادگیری تمایزی برای آموزش مدل استفاده شده است. در مرحله¬ی ... more
در این مقاله روشی جدید و مستقل از زبان برای نویسه¬گردانی اسامی ارائه خواهیم کرد. در روش پیشنهادی از یادگیری تمایزی برای آموزش مدل استفاده شده است. در مرحله¬ی یادگیری ویژگی¬های جدیدی تعریف کرده¬ایم که باعث بهبود نتایج شده است. هم¬ترازی میان حروف دو زبان نیز به صورت خودکار انجام گرفته است. درانجام آزمایشات به طور خاص بر روی زبان فارسی- انگلیسی تمرکز شده است. برای مقایسه¬ی روش¬ پیشنهادی از سیستم¬های نوین ترجمه¬ی ماشینی برای ترجمه در سطح حروف استفاده گردیده است. بهبود حاصل از روش پیشنهادی در مقایسه با سیستم پایه¬ی ترجمه ماشینی به طور نسبی حدود 22% می¬باشد. هم¬چنین با ارائه یک روش ابتکاری مبتنی بر محتوای صفحات وب، امکان انتخاب نویسه برتر از میان تعدادی نویسه¬ی محتمل، تولید شده توسط روش پیشنهادی میسر گردیده است که با این روش نتایج به طور نسبی 50% بهبود یافته¬اند. less
در این مقاله روشی جدید و مستقل از زبان برای نویسه¬گردانی اسامی ارائه خواهیم کرد. در روش پیشنهادی از یادگیری تمایزی برای آموزش مدل استفاده شده است. در مرحله¬ی ... more
خرید مقاله
روش جدید بلادرنگ مبتنی بر تکنیک‌های بینایی ماشین برای تشخیص و ردگیری دست افشین خوشرفتار
فریبرز محمودی
شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
ردگیری سریع ودقیق دست در بسیاری از کاربردها مانند بازشناسایی حرکات با معنی دست و واقعیت مجازی، از اهمیت بسیاری برخوردار است. ساختار مفصل شکل دست، وجود پس صحنه های ... more
ردگیری سریع ودقیق دست در بسیاری از کاربردها مانند بازشناسایی حرکات با معنی دست و واقعیت مجازی، از اهمیت بسیاری برخوردار است. ساختار مفصل شکل دست، وجود پس صحنه های درهم وپیچیده و انطباق‏هایی که دست با سایر نواحی پوستی می‏تواند داشته باشد، از چالش‏های موجود در تشخیص و ردگیری دست می‏باشد. در این مقاله روشی جدید برای تشخیص وردگیری دست بر پایه اطلاعات رنگ پوست، شکل دست و حرکت آن ارائه شده است به طوری که بتوان از آن در کاربردهای بلادرنگ استفاده کرد. همچنین توصیفگر جدیدی برای مدل کردن شکل دست، پیشنهاد شده است که نسبت به انتقال و تغییر اندازه پایدار می‏باشد.آزمایشات انجام شده در این مقاله نشان‏دهنده برتری روش پیشنهادی در ردگیری دست و توصیفگر شکل نسبت به روش‏های مشابه می‏باشد. less
ردگیری سریع ودقیق دست در بسیاری از کاربردها مانند بازشناسایی حرکات با معنی دست و واقعیت مجازی، از اهمیت بسیاری برخوردار است. ساختار مفصل شکل دست، وجود پس صحنه های ... more
خرید مقاله
تشخیص اتوماتیک ترکیبی یا اصطلاحی بودن افعال عبارتی انگلیسی توسط متن دو زبانه بهار صالحی
برهان کظیمی‌پور
افسانه فضلی
شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
در این مقاله برآنیم که سیستمی برای جداسازی خودکار افعال عبارتی انگلیسی اصطلاحی از ترکیبی طراحی و پیاده-سازی کنیم . به این منظور، ابتدا با کمک یک متن دوزبانه ... more
در این مقاله برآنیم که سیستمی برای جداسازی خودکار افعال عبارتی انگلیسی اصطلاحی از ترکیبی طراحی و پیاده-سازی کنیم . به این منظور، ابتدا با کمک یک متن دوزبانه انگلیسی— فارسی، تعدادی خصیصه برای جداسازی تعریف می¬کنیم. به نوعی انسان¬ها نیز از این خصیصه¬ها برای تشخیص ترکیبی یا اصطلاحی بودن افعال عبارتی استفاده می¬کنند. به کمک تمام خصیصه¬ها دقت 72.6% را در تشخیص بدست آوردیم که پس از انتخاب خصیصه¬های برتر به 79.4% دقت رسیدیم. less
در این مقاله برآنیم که سیستمی برای جداسازی خودکار افعال عبارتی انگلیسی اصطلاحی از ترکیبی طراحی و پیاده-سازی کنیم . به این منظور، ابتدا با کمک یک متن دوزبانه ... more
خرید مقاله
رائه یک الگوریتم مقاوم نشان‌نگاری تصاویر رنگی مبتنی بر روش رتبه‌بندی زاویه یونس مقصودی
زهرا زارعی زاده
شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
در این مقاله یک الگوریتم مقاوم و جدید نشان نگاری (watermarking) در تصاویر رنگی بر مبنای تکنیک رتبه بندی زاویه (Angle Ordering) و با توجه به مدل فضای رنگ RGB ... more
در این مقاله یک الگوریتم مقاوم و جدید نشان نگاری (watermarking) در تصاویر رنگی بر مبنای تکنیک رتبه بندی زاویه (Angle Ordering) و با توجه به مدل فضای رنگ RGB ارائه گردیده است. در این روش برای بهبود مقاومت و وضوح نشان نگاری از آشکارسازی لبه رنگی و رتبه بندی بردارها براساس زاویه آنها در فضای سه بعدی رنگ استفاده گردیده است. در ادامه به منظور افزایش مقاومت در مقابل اعوجاجات هندسی و حملات پردازشی، نشان (watermark) در نقاط منتخبی از لبه های تصویر و با اصلاح مستقیم تنها یکی از کانالهای رنگ تعبیه می¬شود. نتایج آزمایش روی تصاویر استاندارد نشان می¬دهد که روش پیشنهادی در مقایسه با مشهورترین روشهای ارائه شده از کیفیت ادراکی بالاتر و مقاومت بیشتر در برابر حملات رایج برخوردار است. less
در این مقاله یک الگوریتم مقاوم و جدید نشان نگاری (watermarking) در تصاویر رنگی بر مبنای تکنیک رتبه بندی زاویه (Angle Ordering) و با توجه به مدل فضای رنگ RGB ... more
خرید مقاله
تخمین معیار شباهت انسان به کمک بازخورد کاربر و برنامه‌نویسی ژنتیکی در سیستم‌های بازیابی تصویر مبتنی بر محتوی سعید خلیلیان اکرامی
فرزاد زرگری
شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
به منظور بهبود دقت بازیابی در سیستم های بازیابی تصویر تمرکز محققین از طراحی الگوریتم های پیچیده به منظور استخراج ویژگی های سطح پایین تصویر به سمت کاهش شکاف معنایی ... more
به منظور بهبود دقت بازیابی در سیستم های بازیابی تصویر تمرکز محققین از طراحی الگوریتم های پیچیده به منظور استخراج ویژگی های سطح پایین تصویر به سمت کاهش شکاف معنایی بین ویژگی های سطح پایین تصویر و مفاهیم سطح بالای مد نظر کاربران رفته است. در این مقاله سعی کردیم تابع معیار شباهت را به گونه ای تخمین بزنیم که شکاف معنایی بین ویژگی های سطح پایین تصویر و مفاهیم سطح بالای مد نظر کاربر را کاهش دهیم. برای این منظور ما از بازخورد کاربر جهت درک نظر کاربر و همچنین از قدرت برنامه نویسی ژنتیکی در زمینه مسائل بهینه سازی وجستجو در فضای های بزرگ جهت تولید توابع غیر خطی استفاده کردیم. نتایج آزمایشات بیانگر بهبود قدرت بازیابی در روش پیشنهادی است. less
به منظور بهبود دقت بازیابی در سیستم های بازیابی تصویر تمرکز محققین از طراحی الگوریتم های پیچیده به منظور استخراج ویژگی های سطح پایین تصویر به سمت کاهش شکاف معنایی ... more
خرید مقاله
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Conferences and Events

Registration in Computer Society of Iran
Search Papers