فا   |   En
Login
مشاهده‌ مشخصات مقاله

يک رويکرد خودتطبيقي نوين براساس بهينه‌سازي دسته ذرات براي بهينه‌سازي در محيط‌هاي پويا

Authors
  • دانیال یزدانی
Conference شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
Abstract در بسياري از مسائل بهينه¬سازي در دنياي واقعي، تابع هدف يا محدوديت¬ها مي¬توانند در طول زمان تغيير يابند که در نتيجه بهينه اين مسائل نيز مي¬تواند تغيير يابد. اگر هر يک از اين رويدادهاي نا¬معين در فرآيند بهينه¬سازي مورد توجه قرار گيرند، اين مسأله ديناميک يا پويا ناميده مي¬شود. بسياري از مسائل در دنياي واقعي به صورت پويا، غير¬قطعي و پيچيده مي¬باشند و حل آنها بصورت ايستا چندان به حل مسئله در دنياي واقعي کمک نمي¬کند. با توجه به الزامات محيط هاي پويا، الگوريتم هايي که براي بهينه سازي در اين محيط ها طراحي شده اند داراي اصولي هستند که آنها را از الگوريتم هاي طراحي شده براي محيط هاي ايستا متمايز مي کند. در اين مقاله يک الگوريتم نوين براي بهينه¬سازي در محيط پويا مبتني بر الگوريتم بهينه¬سازي دسته ذرات پيشنهاد شده است. نتايج حاصل از رهيافت پيشنهادي بر روي معيار قله¬هاي متحرک که در حال حاضر شناخته¬شده¬ترين معيار براي ارزيابي در محيط¬هاي پويا مي¬باشد ارزيابي شده و با نتايج حاصل از چندين الگوريتم معتبر مورد مقايسه قرار گرفته است. نتايج بدست آمده نشان¬دهنده کارايي بالاي الگوريتم پيشنهادي در مقايسه با ساير الگوريتم¬ها مي¬باشد.
قیمت
  • برای اعضای سایت : 100,000 Rial
  • برای دانشجویان عضو انجمن : 20,000 Rial
  • برای اعضای عادی انجمن : 40,000 Rial

خرید مقاله