فا   |   En
Login
مشاهده‌ مشخصات مقاله

الگوریتم بهینه‌سازی حرکت کاتوره‌ای گازها: الگوریتم جدید الهام گرفته از حرکت مولکول‌های گاز

Authors
  • مرجان عبدچیری
  • هلنا بهرامی
Conference شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
Abstract در این مقاله روش بهینه‏سازی جدیدی با الهام از حرکت کاتورهای مولکولهای گاز در فضا پیشنهاد شده است. الگوریتم پیشنهادی، الگوریتم بهینهسازی حرکت کاتورهای گازها یاGases Brownian Motion Optimization (GBMO) نامیده می‏شود. ماهیت کاتورهای در حرکت مولکولهای گاز به آنها این توانایی را میدهد که به سرعت فضایی که در آن قرار میگیرند را پیموده و در کل آن فضا انتشار یابند. در الگوریتم پیشنهادی با استفاده از این خصوصیت مولکولهای گاز و با مدلسازی حرکت جنبشی آنها، روشی کارا برای جستجوی فضای مسائل بهینهسازی پیشنهاد شده است. نتایج بدست آمده از الگوریتم GBMO در مقایسه با نتایج حاصل از اجرای الگوریتمهای PSO، ICA و GAنشان دهنده عملکرد بهتر و سرعت بالاتر این الگوریتم در یافتن در راهحل بهینه است.
قیمت
  • برای اعضای سایت : 100,000 Rial
  • برای دانشجویان عضو انجمن : 20,000 Rial
  • برای اعضای عادی انجمن : 40,000 Rial

خرید مقاله