فا   |   En
Login
مشاهده‌ مشخصات مقاله

آزمون فاز اکتشافی جهت کشف خطاهای نرم افزاری

Authors
  • منیره قدیریان
  • بهروز ترک لادانی
Conference نوزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
Abstract آزمون نرم‌افزار فرآیندی وقت‌گیر و خسته کننده است. آزمون فاز در کنار خودکار بودن مي‌تواند در صورت رسیدن به پوشش کد، خطاها و آسیب‌پذیری‌های زیادی را کشف کند. چالش اصلی در تمام آزمون‌های کد مانند این آزمون، رسیدن به پوشش کد و طی مناطق عمیق کد است تا احتمال یافتن خطا و آسیب‌پذیری بیشتر شود. بدین منظور استفاده از آزمون واقعی-نمادین در صورت داشتن حلال قیود مناسب و یا قیود به شکل درست می‌تواند بسیار امیدبخش باشد؛ اما به دلیل نقش گلوگاهی حلال قیود و شکل قیود ممکن است برخی از مسیرها، جوابی مناسب از حلال قیود دریافت نکرده و دچار انحراف شده و این مسیرها و مسیرهای حاشیه‌ای آن‌ها هرگز پیموده نشوند. در این مقاله، روشی برای بهبود نحوه عملکرد و ارتقاء پوشش آزمون در آزمون فاز ارائه شده است. برای این منظور در کنار استفاده از روش آزمون واقعی-نمادین، اکتشافاتی بر روی قیود شرایط مسیر با کمک الگوریتم ژنتیک صورت گرفته و شرایط مسیر بهتری تولید می‌شود به صورتی که توسط حلال قیود قابل حل بوده و طی کردن داده متناظر با آن، به پوشش کد بالاتر می‌انجامد. نتایج تجربی حاصل از پیاده سازی و اعمال روش پیشنهادی روی موارد کاربردی مختلف در مقایسه با روش مشابه مؤید این مطلب است.
قیمت
  • برای اعضای سایت : 100,000 Rial
  • برای دانشجویان عضو انجمن : 20,000 Rial
  • برای اعضای عادی انجمن : 40,000 Rial

خرید مقاله