فا   |   En
ورود به سایت
آرشیو رخدادهای مرتبط ماه اردیبهشت در سال ۱٣۹٣
چهارمین دوره کنفرانس مجازی بین‌المللی مهندسی دانش و کامپیوتر آبان ماه 1393 دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی کامپیوتر
کنفرانس‌ها و رخدادها
آرشیو رخدادهای مرتبط

عضویت در انجمن کامپیوتر ایران