فا   |   En
ورود به سایت
نام کنفرانس بیستمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
تاریخ شروع ۱۲ اسفند ۱٣۹٣
تاریخ پایان ۱۴ اسفند ۱٣۹٣
برگزارکنندگان انجمن کامپیوتر ایران، دانشگاه فردوسی مشهد
دبیر کنفرانس دکتر محمود نقیب‌زاده
دبیر علمی کنفرانس دکتر محمدحسین یغمائی مقدم
زبان فارسی
تعداد مقالات فارسی ۱٧٨
تعداد مقالات انگلیسی ٠
تعداد مقالات پوستری ۴٧
تعداد مقالات دریافتی ۵٦٧
تعداد مقالات پذیرفته شده
۱٧٨
سایت
http://csicc2015.um.ac.ir