ورود به سایت
بیست و چهارمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
نام کنفرانس بیست و چهارمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
نام انگلیسی کنفرانس CSICC 2019
تاریخ شروع ۲۲ اسفند ۱٣۹٧
تاریخ پایان ۲٣ اسفند ۱٣۹٧
برگزارکنندگان انجمن کامپیوتر ایران
دبیر کنفرانس دکتر جعفر حبیبی
دبیر علمی کنفرانس دکتر علی موقر
زبان فارسی
سایت
https://csi.org.ir/fa/conf/CSICC2019