ورود به سایت
بیست و چهارمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
نام کنفرانس بیست و چهارمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
نام انگلیسی کنفرانس CSICC 2019
تاریخ شروع ۲۴ بهمن ۱٣۹٧
تاریخ پایان ۲۵ بهمن ۱٣۹٧
برگزارکنندگان انجمن کامپیوتر ایران
دبیر کنفرانس دکتر جعفر حبیبی
دبیر علمی کنفرانس دکتر علی موقر
زبان فارسی
سایت
https://csi.org.ir/fa/conf/CSICC2019