فا   |   En
Login
For more information about one conference, click on the conference name.

Conference Name Conference Date Organizers
اولین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
From 1995-12-25
To 1995-12-28
دانشگاه صنعتی شریف
(دانشکده مهندسی کامپیوتر)
اولین کنگره فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران با رویکرد به‌زیست شهروندان
From 2010-05-22
To 2010-05-24
مرکز تحقیقات مخابرات ایران و انجمن کامپیوتر ایران
CSICC 2017
From 2017-03-11
To 2017-03-13
Computer Society of Iran & Sharif University of Technology
CSICC 2018
From 2018-02-28
To 2018-03-01
Computer Society of Iran
CSICC 2020
From 2020-01-01
To 2020-01-02
Computer Society of Iran, Iran University of Science & Technology
CSICC 2019
From 2019-03-13
To 2019-03-14
Computer Society of Iran
CSICC 2016
From 2016-03-08
To 2016-03-10
Computer Society of Iran, IPM
بیستمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
From 2015-03-03
To 2015-03-05
Computer Society of Iran, Ferdowsi University of Mashhad
دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
From 2005-02-15
To 2005-02-17
مرکز تحقیقات مخابرات ایران و انجمن کامپیوتر ایران
دوازدهمین کنفرانس بین‌المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
From 2007-02-20
To 2007-02-22
دانشگاه شهید بهشتی
(دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر)
دومین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
From 1996-12-24
To 1996-12-26
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
(دانشکده مهندسی کامپیوتر)
Second Conference on IT Trends in Urban Management
From 2018-03-04
To 2018-03-05
Computer Society of Iran, Tehran Municipality, IIS Center
International Symposium on Computer Architecture & Digital Systems (CADS 2020)
From 2020-04-22
To 2020-04-23
Computer Society of Iran, University of Guilan
(Faculty of Engineering)
Computer Architecture & Digital Systems (CADS 2015)
From 2015-10-07
To 2015-10-08
Computer Society of Iran, Sharif University
Computer Architecture & Digital Systems (CADS 2017)
From 2017-12-22
To 2017-12-23
Computer Society of Iran, Iran University of Science & Technology, Sharif University
The CSI International Symposium on Real-Time and Embedded Systems and Technologies (RTEST 2018)
From 2018-05-09
To 2018-05-10
Computer Society of Iran, Tehran University, Sharif University
Computer Science and Software Engineering (CSSE 2015)
From 2015-08-18
To 2015-08-19
Computer Society of Iran, Tabriz University
Computer Science and Software Engineering (CSSE 2017)
From 2017-10-25
To 2017-10-26
Computer Society of Iran, Shiraz University
Artificial Intelligence and Signal Processing (AISP 2015)
From 2015-03-03
To 2015-03-05
Computer Society of Iran, Ferdowsi University of Mashhad
Artificial Intelligence and Signal Processing (AISP 2017)
From 2017-10-25
To 2017-10-26
Computer Society of Iran, Shiraz University
The CSI Symposium on Real-Time and Embedded Systems and Technologies (RTEST 2015)
From 2015-10-07
To 2015-10-08
Computer Society of Iran, Sharif University
Symposium on Computer Networks and Distributed Systems (CNDS) 2013
From 2013-12-25
To 2013-12-26
Computer Society of Iran, Computer Engineering Dep. of Sharif University of Technology, Iran Telecommunication Research Center
(ITRC), CyberSpace Research Institute (CSRI)
Computer Science and Software Engineering (CSSE-2011)
From 2011-06-15
To 2011-06-16
دانشگاه صنعتی شریف
(دانشکده مهندسی کامپیوتر)
Symposium on Computer Science and Software Engineering (CSSE) 2013
From 2013-12-25
To 2013-12-26
Computer Society of Iran, Computer Engineering Dep. of Sharif University of Technology, Iran Telecommunication Research Center
(ITRC), CyberSpace Research Institute (CSRI)
Computer Architecture & Digital Systems (CADS 2010)
From 2010-09-23
To 2010-09-24
پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
(IPM)
Symposium on Computer Architecture & Digital Systems 2013
From 2013-10-30
To 2013-10-31
Computer Society of Iran, School of Computer Science of IPM
Artificial Intelligence and Signal Processing (AISP-2011)
From 2011-06-15
To 2011-06-16
دانشگاه صنعتی شریف
(دانشکده مهندسی کامپیوتر)
Symposium on Artificial Intelligence and Signal Processing (AISP) 2013
From 2013-12-25
To 2013-12-26
Computer Society of Iran, Computer Engineering Dep. of Sharif University of Technology, Iran Telecommunication Research Center
(ITRC), CyberSpace Research Institute (CSRI)
NCAEA2019
From 2019-11-13
To 2019-11-14
Computer Society of Iran, Sharif University of Technology
سومین کنفرانس بین‌المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
From 1997-12-23
To 1997-12-25
دانشگاه علم و صنعت ایران
(دانشکده مهندسی کامپیوتر)
سیزدهمین کنفرانس ملی و بین‌المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
From 2008-03-09
To 2008-03-11
دانشگاه صنعتی شریف
(دانشکده مهندسی کامپیوتر)
Computer Architecture & Digital Systems (CADS 2012)
From 2012-05-02
To 2012-05-03
دانشگاه شیراز
(دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر)
Artificial Intelligence & Signal Processing (AISP-2012)
From 2012-05-02
To 2012-05-03
دانشگاه شیراز
(دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر)
16th CSI Computer Conference
From 2011-03-08
To 2011-03-10
دانشگاه صنعتی شریف
(دانشکده مهندسی کامپیوتر) و انجمن کامپیوتر ایران
ششمین کنفرانس بین‌المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
From 2001-02-20
To 2001-02-22
دانشگاه اصفهان
(گروه مهندسی کامپیوتر)
نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
From 2004-02-17
To 2004-02-19
دانشگاه صنعتی شریف
(مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته)
19th National CSI Computer Conference
From 2014-03-04
To 2014-03-06
Computer Society of Iran, Shahid Beheshti University
18th National CSI Computer Conference
From 2013-03-12
To 2013-03-14
Computer Society of Iran, Computer Engineering Dep. of Sharif University of Technology, Tehran Municipality
هشتمین کنفرانس بین‌المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
From 2003-02-25
To 2003-02-27
دانشگاه فردوسی مشهد
(گروه مهندسی کامپیوتر)
هفتمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
From 2002-02-26
To 2002-02-28
مرکز تحقیقات مخابرات ایران و انجمن کامپیوتر ایران
17th Annual CSI Computer Conference
From 2012-03-06
To 2012-03-08
دانشگاه صنعتی شریف
(دانشکده مهندسی کامپیوتر) و انجمن کامپیوتر ایران
همایش ملی حمایت از توسعه شبکه‌های اجتماعی بومی با رویکرد حفظ امنیت وحریم خصوصی
From 2016-09-06
To 2016-09-07
انجمن کامپیوتر ایران، دانشگاه صنعتی شریف، سازمان فناوری اطلاعات ایران و مرکز راه‌کارهای اطلاعاتی هوشمند
Computer Networks and Distributed Systems (CNDS-2011)
From 2011-02-23
To 2011-02-24
دانشگاه تربیت مدرس
(دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر)
پانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
From 2010-02-20
To 2010-02-22
مرکز توسعه فناوری نیرو
(متن)
پنجمین کنفرانس بین‌المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
From 2000-03-07
To 2000-03-09
دانشگاه شهید بهشتی
(دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر)
14th Int'l CSI Computer Conference (CSICC'09)
From 2009-10-12
To 2009-10-13
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
(دانشکده مهندسی کامپیوتر)
چهاردهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
From 2009-03-10
To 2009-03-11
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
(دانشکده مهندسی کامپیوتر)
چهارمین کنفرانس بین‌المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
From 1999-01-26
To 1999-01-28
دانشگاه صنعتی شریف
(دانشکده مهندسی کامپیوتر)
The Conference on IT Trends in Urban Management
From 2017-03-07
To 2017-03-08
Computer Society of Iran, Tehran Municipality, IIS Center
یازدهمین کنفرانس بین‌المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
From 2006-01-24
To 2006-01-26
پژوهشگاه دانشهای بنیادی و انجمن کامپیوتر ایران