فا   |   En
ورود به سایت
عنوان مقاله نویسنده (ها) مربوط به کنفرانس چکیده
بازشناسی فعالیت‌‌های انسانی در محیط‌‌های هوشمند مبتنی بر شبکه‌‌های عصبی بازگشتی با طراحی تکاملی محدثه بیدی
محرم منصوری‌زاده
بیست و ششمین کنفرانس بین‌المللی انجمن کامپیوتر ایران
جهت افزایش کیفیت زندگی و کنترل منابع در دسترس و مورد استفاده‌‌ی بشر و با توجه به پیشرفت فناوری زندگی به کمک محیط، نیازمند بازشناسی فعالیت‌‌های انسانی در محیط‌‌های هوشمند ... مشاهده کامل
جهت افزایش کیفیت زندگی و کنترل منابع در دسترس و مورد استفاده‌‌ی بشر و با توجه به پیشرفت فناوری زندگی به کمک محیط، نیازمند بازشناسی فعالیت‌‌های انسانی در محیط‌‌های هوشمند هستیم. این‌‌گونه می‌‌توان به دنبال پیش‌‌بینی فعالیت، مکان، زمان و نوع حسگر بعدی مورداستفاده‌‌ی افراد را پیش‌‌بینی کرد. فعالیت‌‌های انسانی به‌‌وسیله‌‌ی شبکه‌‌های عصبی می‌‌توانند بازشناسی شوند و ما توسط شبکه‌‌های عصبی بازگشتی به انجام این کار پرداخته‌‌ایم. به‌‌منظور افزایش سرعت، تنظیم پارامترهای شبکه را به الگوریتم ژنتیک سپرده‌‌ایم. پس از ارزیابی روش پیشنهادی روی سه مجموعه داده‌‌ی معیار، به نتایج نسبتاً بهتری در مقایسه با بهترین روش‌‌های پیشین، آن‌‌هم در تعداد لایه‌‌ها و نورون‌‌های کمتری دست‌‌یافته‌‌ایم که این امر موجب کاهش زمان اجرای کلی الگوریتم نیز شده است. عدم مشاهده کامل
جهت افزایش کیفیت زندگی و کنترل منابع در دسترس و مورد استفاده‌‌ی بشر و با توجه به پیشرفت فناوری زندگی به کمک محیط، نیازمند بازشناسی فعالیت‌‌های انسانی در محیط‌‌های هوشمند ... مشاهده کامل
خرید مقاله
مکانیابی منابع سیگنال‌های EEG با استفاده از فیلتر ذره ترتیبی سید مرتضی نوریان
حمیدرضا ابوطالبی
وحید ابوطالبی
بیست و ششمین کنفرانس بین‌المللی انجمن کامپیوتر ایران
در این مقاله، به مکانیابی منابع سیگنال‌های الکتروانسفالوگرافی، با بهره‌گیری از فیلتر ذره ترتیبی (Sequential Particle Filter (SPF)) پرداخته شده است. در پیاده‌سازی الگوریتم SPF، در چهارچوب روش‌های Track Before ... مشاهده کامل
در این مقاله، به مکانیابی منابع سیگنال‌های الکتروانسفالوگرافی، با بهره‌گیری از فیلتر ذره ترتیبی (Sequential Particle Filter (SPF)) پرداخته شده است. در پیاده‌سازی الگوریتم SPF، در چهارچوب روش‌های Track Before Detection (TBD)، از داده‌های بدون آستانه‌گذاری استفاده شده است. این رویکرد متناسب با فضای تصادفی، چندنمایی، غیرگوسی و نویزی مسائل مکانیابی منابع سیگنال‌های الکتروانسفالوگرافی، طراحی گردیده است. روش پیشنهادی با توجه به سه فرض رایج نقطهای بودن، تنک بودن و تعداد معین و محدود بودن منابع غالب سیگنال‌های الکتروانسفالوگرافی، به گونهای طراحی شده که با نوعی اعمال فیلترینگ فضایی بر ذرات تولید شده در مراحل مختلف باز نمونه‌برداری الگوریتم فیلتر ذره، ذرات را مختص به هر منبع، با در نظر گرفتن اثر دیگر منابع، دسته‌بندی و باز نمونه‌برداری می‌کند. ویژگی بارز این رویکرد آن است که الگوریتم را نسبت به الگوریتم متداول فیلتر ذره، در برابر نویز مقاومتر می‌کند. نتایج حاصل از اعمال روش پیشنهادی بر داده‌های شبیه‌سازی شده، نشان می‌دهد که این روش ضمن کاهش بار محاسباتی الگوریتم نسبت الگوریتم‌های متداول فیلتر ذره، در داده‌های الکتروانسفالوگرافی با SNR پایین هم از عملکرد بهتری برخوردار است. عدم مشاهده کامل
در این مقاله، به مکانیابی منابع سیگنال‌های الکتروانسفالوگرافی، با بهره‌گیری از فیلتر ذره ترتیبی (Sequential Particle Filter (SPF)) پرداخته شده است. در پیاده‌سازی الگوریتم SPF، در چهارچوب روش‌های Track Before ... مشاهده کامل
خرید مقاله
معرفی فیلتر ذره ترتیبی برای ردیابی اهداف چندگانه بدون آستانه‌گذاری بر مشاهدات سید مرتضی نوریان
حمیدرضا ابوطالبی
وحید ابوطالبی
بیست و ششمین کنفرانس بین‌المللی انجمن کامپیوتر ایران
در این مقاله، با توسعه فیلتر ذره به حل مسئله مکانیابی و ردیابی اهداف چندگانه، بدون آستانه‌گذاری بر مشاهدات با توان نویز بالا، پرداخته شده است. در فیلتر ذره ترتیبی ... مشاهده کامل
در این مقاله، با توسعه فیلتر ذره به حل مسئله مکانیابی و ردیابی اهداف چندگانه، بدون آستانه‌گذاری بر مشاهدات با توان نویز بالا، پرداخته شده است. در فیلتر ذره ترتیبی (Sequential Particle Filter (SPF)) معرفی شده، ابعاد بردار حالت به زیربردارهای مجزای مختص به هر هدف (منبع) تفکیک شده و با تغییر در نحوه نمونه‌برداری و وزندهی ذرات در مراحل اجرا، الگوریتم قویتری در برابر نویز طراحی شده است. در این رویکرد به تعبیری با اعمال فیلترینگ فضایی ذرات و اختصاص هر دسته از ذرات به منبع مشخص، امکان محاسبات دقیق‌تری برای معیار درست‌نمایی الگوریتم فراهم می‌شود. برای بررسی عملکرد روش پیشنهادی، شبیه‌سازی‌ها بر اساس مشاهدات با SNR پایین طراحی و محاسبات بر مبنای اصول رویکرد Track-Before-Detection، بدون آستانه‌گذاری بر مشاهدات، انجام شده است. الگوریتم فیلتر ذره ترتیبی معرفی شده در این مقاله، بر روی داده‌های شبیه‌سازی برای سه منبع متحرک، اعمال شده و نتایج نشان می‌دهد که این روش علاوه بر اینکه در SNRهای پایین عملکرد فیلتر ذره را بهبود بخشیده، با شکستن ابعاد بردار حالت، تاثیر مشهودی در افزایش سرعت محاسبات نیز می‌گذارد. عدم مشاهده کامل
در این مقاله، با توسعه فیلتر ذره به حل مسئله مکانیابی و ردیابی اهداف چندگانه، بدون آستانه‌گذاری بر مشاهدات با توان نویز بالا، پرداخته شده است. در فیلتر ذره ترتیبی ... مشاهده کامل
خرید مقاله
ارائه روشی جهت مدیریت ترافیک شبکه‌های گسترده بر اساس شبکه‌های نرم‌افزار محور محمد دلخوش
رضا جاویدان
بیست و ششمین کنفرانس بین‌المللی انجمن کامپیوتر ایران
شبکه‌های‌ نرم‌افزار‌ محور به دلیل ماهیت متمرکز، دچار محدودیت‌های زیادی در قابلیت عملکرد خود در شبکه‌های‌ گسترده می‌شوند و در نتیجه مقیاس‌پذیری این نوع شبکه‌ها با نوعی چالش مواجه است. ... مشاهده کامل
شبکه‌های‌ نرم‌افزار‌ محور به دلیل ماهیت متمرکز، دچار محدودیت‌های زیادی در قابلیت عملکرد خود در شبکه‌های‌ گسترده می‌شوند و در نتیجه مقیاس‌پذیری این نوع شبکه‌ها با نوعی چالش مواجه است. طراحی و پیاده‌سازی شبکه‌های‌ نرم‌افزار‌ محور با استفاده از چند کنترلر، یک راه‌حل مقیاس‌پذیر ارائه می‌دهد که می‌تواند برای بهبود مدیریت ترافیک و عملکرد در شبکه‌های‌ گسترده مورد استفاده قرار گیرد. در این مقاله یک شبکه‌ نرم‌افزار محور چندکنترلر بر اساس مدل افقی پیشنهاد ‌شده است که با توجه به قابلیت توسعه تدریجی و قابلیت سازگاری رو به عقب و با استفاده از پروتکل BGP برای ارتباط بین دامنه‌ای، بهبود مقیاس‌پذیری شبکه و بهبود قابلیت نصب و پیکربندی سریع دامنه‌ها در شبکه را موجب می‌شود. با این‌ حال این روش با چالش محدودیت مدیریت و نظارت سرتاسری و یکپارچه بر دامنه‌ها مواجه است. بنابراین جهت مدیریت و نظارت بر طرح چند کنترلری در شبکه‌های گسترده، روشی بر اساس مدل سلسله مراتبی نیز ارائه ‌شده است. در این روش ارتباط کنترلر‌های هر دامنه با رابط کاربری مدیریتی از طریق REST در واسط شمالی هر کنترلر انجام می‌گیرد. همچنین برای افزایش بهره‌وری در هر دامنه‌ شبکه‌های‌ نرم‌افزار‌ محور از روش‌ مهندسی ترافیک استفاده می شود که بر اساس پهنای باند هر لینک بهترین مسیر را انتخاب می‌کند. نتایج پیاده‌سازی بیان‌گر تضمین ارتباط بین دامنه‌ای از طریق BGP، اثربخش بودن روش مهندسی ترافیک و کارآمدی مدیریت و نظارت بر چندکنترلری در شبکه‌های‌ گسترده از طریق رابط‌ کاربری پیشنهادی می‌باشد. عدم مشاهده کامل
شبکه‌های‌ نرم‌افزار‌ محور به دلیل ماهیت متمرکز، دچار محدودیت‌های زیادی در قابلیت عملکرد خود در شبکه‌های‌ گسترده می‌شوند و در نتیجه مقیاس‌پذیری این نوع شبکه‌ها با نوعی چالش مواجه است. ... مشاهده کامل
خرید مقاله
پذیرش رمز ارز بیت کوین در ایران با استفاده از فرامدل Meta-UTAUT کمیل غلامی معاف
محمد رحیم رمضانیان
مرضیه فریدی ماسوله
بیست و ششمین کنفرانس بین‌المللی انجمن کامپیوتر ایران
بیت کوین مهمترین و ارزشمند ترین رمز ارز دیجیتال است و از عناصر مهم اقتصاد دیجیتال محسوب می‌شود. در این پژوهش با کمک فرامدل پذیرش و استفاده از فناوری Meta-UTAUT ... مشاهده کامل
بیت کوین مهمترین و ارزشمند ترین رمز ارز دیجیتال است و از عناصر مهم اقتصاد دیجیتال محسوب می‌شود. در این پژوهش با کمک فرامدل پذیرش و استفاده از فناوری Meta-UTAUT عوامل موثر بر پذیرش بیت کوین در ایران مورد سنجش قرار می‌گیرد. برای این کار پرسشنام‌های الکترونیکی توسط گوگل فرم برای سایت‌ها و گروه‌های موجود در فضای مجازی که در حوزه ارزهای دیجیتال فعالیت می‌نمودند، ارسال گردید تا در اختیار کاربران خود قرار دهند. ۴۲۰ پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت. جامعه آماری شامل استفاده‌کنندگان ایرانی بیت کوین است. پژوهش شامل ۱۱ فرضیه می‌باشد که در نهایت ۸ فرضیه پذیرفته شد و در نهایت مشخص شد که سازگاری تاثیر مثبتی بر قصد رفتاری و نگرش، امنیت اطلاعات درک شده تاثیر مثبتی بر نگرش، فشار اجتماعی درک شده تاثیر مثبتی بر نگرش، نوآوری شخصی در فناوری اطلاعات تاثیر مثبتی بر قصد رفتاری، مقاومت در برابر تغییر تاثیر مثبتی بر قصد رفتاری، درک لذت تاثیر مثبتی بر نگرش و قصد رفتاری تاثیر مثبتی بر رفتار استفاده در پذیرش استفاده از بیت کوین در ایران دارد. عدم مشاهده کامل
بیت کوین مهمترین و ارزشمند ترین رمز ارز دیجیتال است و از عناصر مهم اقتصاد دیجیتال محسوب می‌شود. در این پژوهش با کمک فرامدل پذیرش و استفاده از فناوری Meta-UTAUT ... مشاهده کامل
خرید مقاله
تکنیک‌های‌ یادگیری عمیق برای هوشمندسازی چراغ راهنمایی حمیده زارع مهرجردی
امین نظارات
بیست و ششمین کنفرانس بین‌المللی انجمن کامپیوتر ایران
در شبکه حمل و نقل خودروهای شهری، چراغ‌های راهنمایی می‌توانند یک ابزار کارآمد برای کنترل جریان آمد و شد خوردروها، شمار خودروهای منتظر پشت چراغ راهنمایی و مدت زمان سفرهای ... مشاهده کامل
در شبکه حمل و نقل خودروهای شهری، چراغ‌های راهنمایی می‌توانند یک ابزار کارآمد برای کنترل جریان آمد و شد خوردروها، شمار خودروهای منتظر پشت چراغ راهنمایی و مدت زمان سفرهای درون شهری باشند. این مقاله بر روی بهینه‌سازی شبکه‌های حمل‌ و نقل شهری با استفاده از ‏هوش مصنوعی تمرکز دارد و برای دستیابی به زمانبندی بهینه چراغ راهنمایی، با بهره‌گیری از انواع الگوریتم‌های در حوزه یادگیری تقویتی، تقویتی عمیق و یادگیری عمیق، یک مدل ترافیکی ساخته شده است. منطق کنترل زمانی چراغ‌ها و جریان آمد و شد خودروها در مدل لحاظ گردیده است. برای دستیابی به افزایش سرعت محاسبات و بهینه نمودن سیستم، الگوریتم‌ها در فریمورک توزیع شده RAY پیاده‌سازی شده است. سه سناریو مختلف با الگوریتم‌های متفاوت Q-Learning، DQN و A3C با رویکرد سیستم‌های تکعاملی با شبیه‌سازی میکروسکوپیک یک تقاطع در نرم‌افزار SUMO مورد ارزیابی قرار گرفت. با تحلیل عملکرد سناریوها در نهایت سناریو سوم با بهره‌گیری از الگوریتم یادگیری عمیق A3C‏، منجر به کاهش 91.14% زمان انتظار نسبت به روش Q-Learning‏ و 29.32% کاهش زمان انتظار در مقایسه باروش ‏DQN‏ ‏گردید. براي مشاهده عملکرد الگوریتم برتر و بررسی انتقال‌پذیری در چارچوب یادگیري عمیق، مطالعه موردي یک تقاطع حقیقی در شهر یزد مورد آزمایش قرار گرفته است. تقاطع منتخب خیابان چمران با خیابان سلمان فارسی است. عدم مشاهده کامل
در شبکه حمل و نقل خودروهای شهری، چراغ‌های راهنمایی می‌توانند یک ابزار کارآمد برای کنترل جریان آمد و شد خوردروها، شمار خودروهای منتظر پشت چراغ راهنمایی و مدت زمان سفرهای ... مشاهده کامل
خرید مقاله
اعمال تکینک افزونه سه تایی در سیستم‌های واترمارکینگ تصویر مبتنی بر ترکیب تبدیل موجک و تجزیه مقدار تکین به منظور بررسی قابلیت اطمینان طیبه صالح‌ نیا
عبدالحسین فتحی
بیست و ششمین کنفرانس بین‌المللی انجمن کامپیوتر ایران
در این مقاله یک روش واترمارکینگ تصویر دیجیتال در حوزه تبدیل موجک گسسته دو بعدی و تجزیه مقدار تکین به‌منظور بهبود مقاومت و بهطور کلی افزایش قابلیت اطمینان سیستم واترمارکینگ ... مشاهده کامل
در این مقاله یک روش واترمارکینگ تصویر دیجیتال در حوزه تبدیل موجک گسسته دو بعدی و تجزیه مقدار تکین به‌منظور بهبود مقاومت و بهطور کلی افزایش قابلیت اطمینان سیستم واترمارکینگ تصویر با استفاده از تکنیک افزونه سه تایی پیشنهاد می‌شود. در این روش از دو بار اجرای تبدیل موجک گسسته و دو بار اجرای تجزیه مقدار تکین به منظور افزایش کیفیت و مقاومت استفاده می‌شود. همچنین به‌منظور افزایش امنیت، تصویر نهان‌نگار با استفاده از تبدیل آرنولد بهبودیافته رمزنگاری می‌شود. سپس تجزیه مقدار تکین بر روی تصویر رمزنگاری شده اعمال گشته و با پیروی از تکنیک افزونه سه تایی، مقادیر تکین تصویر نهان‌نگار رمزنگاری شده به وسیله جمع با مقادیر تکین هر یک از زیرباندهای فرکانسی بالا از تصویر میزبان، در تصویر میزبان درج می‌شود. در این مقاله به‌منظور ایجاد توازن بین مقاومت و کیفیت، سه فاکتور مقیاس توسط الگوریتم کلونی زنبور عسل برای درج نهان‌نگار در هر یک از زیرباندهای فرکانسی تصویر میزبان تعیین می‌شوند. طبق ارزیابی‌های صورت گرفته، روش پیشنهادی نسبت به آثار موجود مقاومت بالایی در برابر بیشتر حملات دارد و از کیفیت بالایی نیز برخوردار است. لذا سیستم پیشنهادی یک سیستم تحمل‌پذیر خطا می‌باشد که در برخی شرایط می‌تواند درست کار کند و قابلیت اطمینان و امنیت بالایی دارد. عدم مشاهده کامل
در این مقاله یک روش واترمارکینگ تصویر دیجیتال در حوزه تبدیل موجک گسسته دو بعدی و تجزیه مقدار تکین به‌منظور بهبود مقاومت و بهطور کلی افزایش قابلیت اطمینان سیستم واترمارکینگ ... مشاهده کامل
خرید مقاله
بررسی عوامل مؤثر بر وقوع ریسک‌های پروژه‌های توسعه نرم‌افزار و رتبه‌بندی آنها معین الدین کیا
الهام فراهانی
بیست و ششمین کنفرانس بین‌المللی انجمن کامپیوتر ایران
ریسک‌ها بخش جدایی‌ناپذیر هر پروژه نرم‌افزاری هستند. ریسک‌های موجود در محیط‌ پروژه‌های توسعه نرم‌افزار نیاز است که به دقت شناسایی شوند تا منجر به شکست پروژه‌ها نشوند. شناسایی صحیح و ... مشاهده کامل
ریسک‌ها بخش جدایی‌ناپذیر هر پروژه نرم‌افزاری هستند. ریسک‌های موجود در محیط‌ پروژه‌های توسعه نرم‌افزار نیاز است که به دقت شناسایی شوند تا منجر به شکست پروژه‌ها نشوند. شناسایی صحیح و نظارت بر این عوامل می‌تواند موفقیت پروژه‌های توسعه نرم‌افزار و کیفیت نرم‌افزار را تضمین نماید. با این حال در عمل، مدیریت ریسک در پروژه‌های توسعه نرم‌افزار هنوز مورد غفلت قرار می‌گیرد و عدم شناخت عوامل ریسک منجر‌ به افزایش احتمال رخداد آنها در محیط می‌گردد. هدف این مقاله شناسایی عوامل ریسک در محیط‌ پروژه‌های توسعه نرم‌افزار است. در این مقاله ابتدا یک مرور دقیق و نظاممند بر روی مقالات مرتبط با موضوع انجام شده است. در ادامه عوامل ریسک بر طبق رده‌بندی توسعه نرم‌افزار موسسه مهندسی نرم‌افزار طبقه‌بندی شده‌اند. نتایج نشان می‌دهند که مهم‌ترین عامل ریسک مربوط به عدم شناخت درست نیازمندی‌های مشتری می‌باشد. همچنین کمبود مهارت‌های فنی کارکنان سازمان مشتری نیز از مهم‌ترین عوامل ریسک به‌شمار می‌رود. با درنظر گرفتن نتایج این مطالعه می‌توان سطح شکست پروژه توسعه نرم‌افزار را کاهش داد. عدم مشاهده کامل
ریسک‌ها بخش جدایی‌ناپذیر هر پروژه نرم‌افزاری هستند. ریسک‌های موجود در محیط‌ پروژه‌های توسعه نرم‌افزار نیاز است که به دقت شناسایی شوند تا منجر به شکست پروژه‌ها نشوند. شناسایی صحیح و ... مشاهده کامل
خرید مقاله
طراحی مکانیزم مقاوم ارسال بسته‌ها در شبکه‌های Slotted ALOHA مبتنی بر حذف متوالی تداخل زهرا غلامی مقدم
عبدالرسول قاسمی
بیست و ششمین کنفرانس بین‌المللی انجمن کامپیوتر ایران
پروتکل‌های دسترسی تصادفی از جمله IRSA روش‌های مناسبی برای مدیریت دسترسی کاربران در ارتباطات ماشین به ماشین هستند. پروتکل IRSA با به کارگیری تکرار بسته‌ها در فرستنده و فرآیند حذف ... مشاهده کامل
پروتکل‌های دسترسی تصادفی از جمله IRSA روش‌های مناسبی برای مدیریت دسترسی کاربران در ارتباطات ماشین به ماشین هستند. پروتکل IRSA با به کارگیری تکرار بسته‌ها در فرستنده و فرآیند حذف متوالی تداخل در گیرنده باعث بهبود گذردهی پروتکل سنتی Slotted ALOHA می‌شود. تعداد تکرارها بر اساس یک توزیع درجه تعیین می‌شود. در مطالعات انجام شده تاکنون، توزیع درجهی بهینه با فرض ایدهال بودن حذف تداخل استخراج شده است. اما این احتمال وجود دارد که حذف تداخل به طور ایدهال اجرا نشود؛ یعنی پس از کدگشایی یک بسته، اثر آن و همچنین کپی‌های مربوطه به طور کامل از فریم حذف نشود. این موضوع باعث کاهش گذردهی شبکه می‌شود. در این مقاله بیشینه‌سازی گذردهی پروتکل IRSA با فرض غیرایدهال بودن حذف تداخل انجام می‌شود. در این راستا ابتدا رابطه‌ی تحلیلی احتمال از بین رفتن یک بسته را استخراج می‌کنیم. سپس با استفاده از آن، توزیع درجه‌های بهینه‌ی تعداد کپی‌های ارسالی کاربران را بدست می‌آوریم. نتایج نشان می‌دهد توزیع‌های بدست آمده در این مقاله از نظر گذردهی به‌طور متوسط به میزان 47.4% دارای عملکرد بهتری نسبت به توزیع‌های دیگر هستند؛ از جمله توزیع‌های بهینه‌های که با فرض ایدهال بودن حذف تداخل بدست آمده‌اند. عدم مشاهده کامل
پروتکل‌های دسترسی تصادفی از جمله IRSA روش‌های مناسبی برای مدیریت دسترسی کاربران در ارتباطات ماشین به ماشین هستند. پروتکل IRSA با به کارگیری تکرار بسته‌ها در فرستنده و فرآیند حذف ... مشاهده کامل
خرید مقاله
حفاظت از شبکه‌های نرم‌افزار محور (SDN) در مقابل حملات ARP با استفاده از سرور DHCP مجتبی قاسم‌زاده
سید امین حسینی سنو
بیست و ششمین کنفرانس بین‌المللی انجمن کامپیوتر ایران
با معرفی و ظهور شبکه‌های نرم‌افزار محور (SDN) و امکانات و ویژگی‌های موجود در این تکنولوژی، راه‌حل‌های جدیدی در مقابله با حملات سایبری در شبکه‌های کامپیوتری ارائه گردیده است. یکی ... مشاهده کامل
با معرفی و ظهور شبکه‌های نرم‌افزار محور (SDN) و امکانات و ویژگی‌های موجود در این تکنولوژی، راه‌حل‌های جدیدی در مقابله با حملات سایبری در شبکه‌های کامپیوتری ارائه گردیده است. یکی از این حملات، حمله ARP که پیش زمینه انجام دیگر حملات نظیر شنود، حمله مرد میانی (MITM) و یا انکار سرویس (DoS) می‌باشد. در شبکه‌های سنتی به دلیل معماری این شبکه‌ها مقابله با حملات ARP به دشواری انجام می‌گیرد. در این مقاله راه‌حلی جهت مقابله با حمله ARP در شبکه‌های نرم‌افزار محور و با استفاده از سرور DHCP مستقل ارائه گردیده است. در این راه‌حل با بکارگیری امن سرور DHCP و ارتباط آن با کنترل‌کننده شبکه SDN و همچنین ایجاد اعتماد به بسته‌های DHCP منتقل شده در شبکه توانسته‌ایم راه‌حلی را ارائه دهیم تا شبکه را در برابر حملات مختلف ARP مقاوم ‌نماییم. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد که این راه‌حل، محافظتی موثر برای حافظه نهان ARP موجود در میزبان‌ها فراهم می‌کند و علاوه بر این در مقابل حملات DHCP جعلی نیز شبکه را مقاوم می‌نماید. عدم مشاهده کامل
با معرفی و ظهور شبکه‌های نرم‌افزار محور (SDN) و امکانات و ویژگی‌های موجود در این تکنولوژی، راه‌حل‌های جدیدی در مقابله با حملات سایبری در شبکه‌های کامپیوتری ارائه گردیده است. یکی ... مشاهده کامل
خرید مقاله
کنفرانس‌ها و رخدادها

عضویت در انجمن کامپیوتر ایران
جستجوی مقالات