فا   |   En
ورود به سایت
مشاهده‌ مشخصات مقاله

مهندسي هوش در سيستم‌هاي محاسباتي: بررسي کمي ويژگي‌هاي هوشمندي

نویسنده (ها)
  • شیوا وفادار
  • احمد عبداله‌زاده بارفروش
مربوط به کنفرانس شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
چکیده مهندسي هوش يکي از کمبودهاي موجود براي توسعه عاملهاي هوشمند با استفاده از روشهاي مهندسي است. منظور از مهندسي هوش، پيروي از روشي سيستماتيک براي توليد هوش عاملهاست. يکي از مسايل موجود در اين زمينه، وجود تعاريف مختلف (بر اساس ديدگاههاي متفاوت) براي هوش است. درنتيجه، مجموعه مشخصي از ويژگيهاي هوش محاسباتي ارائه نشدهاندکه بتوانند مبناي تعيين نيازمنديهاي نرم‌افزار هوشمند قرار گيرند. در اين مقاله, يک ديدگاه مهندسي نرم افزاري از قابليت هوشمندي عاملهاي نرم افزاري ارائه شده است. بدين منظور با بررسي و تحليل بيش از 70 تعريف مختلف براي هوش (تعاريف عام، تعاريف در روانشناسي و هوش مصنوعي) 33 ويژگي مشترک آنها استخراج و با حذف ويژگيهاي غيرمحاسباتي، مجموعه اي از ويژگيهاي هوش محاسباتي ارائه شده است. بدين منظور،در اين مقاله براي مهندسي نمودن فرآيند تعيين ويژگيهاي هوش محاسباتي، روشي کمي براي رتبه بندي آنها ارائه شده است. بدين ترتيب که با درنظر گرفتن تکرار ويژگيهاي مشترک در تعاريف مختلف و وزن دهي بر اساس اهميت هر دسته در هوش محاسباتي، مجموعه ويژگيها رتبه‌بندي شده اند. در اين مجموعه، ويژگيهاي يادگيري، قابليت انطباق با محيط يا شرايط جديد، هدف گرايي، قابليت حل مساله، اکتساب و ذخيره سازي دانش و استدلال، به ترتيب داراي بالاترين رتبه هستند.
قیمت
  • برای اعضای سایت : ۱٠٠,٠٠٠ ریال
  • برای دانشجویان عضو انجمن : ۲٠,٠٠٠ ریال
  • برای اعضای عادی انجمن : ۴٠,٠٠٠ ریال

خرید مقاله