فا   |   En
ورود به سایت
مشاهده‌ مشخصات مقاله

ارايه راه‌كاري مبتني بر گراف جهت مكان يابي خطاهای معنایی نرم افزار

نویسنده (ها)
  • سعید پارسا
  • ندا ابراهیمی کوپایی
مربوط به کنفرانس شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
چکیده در این مقاله، راهکاری نوین برای مکان¬یابی خطاهای معنایی موجود در نرم‌افزارها به صورت خودکار ارائه شده است. اغلب روش-های موجود، علل اصلی خطا را با مقایسه رفتار برنامه در اجراهای موفق و ناموفق، کشف می¬کنند. مشکل اصلی در این راهکارها این¬است که نقاطی گسسته از برنامه را به عنوان علل اصلی خطا اعلام می¬کنند و در نتیجه یافتن علت اصلی خطا نیاز به جستجو و تحلیل دستی حجم زیادی از کد دارد. برای حل این مشکل، در این مقاله استفاده از روش¬های کاوش گراف بر روی مجموعه گراف¬های حاصل از اجراهای برنامه، پیشنهاد می¬گردد. با نمایش هر اجرای برنامه در قالب یک گراف وزن¬دار، زیرگراف¬های متمایزکننده بین گراف¬های اجرایی موفق و ناموفق می¬تواند به عنوان عوامل خطا به برنامه نویس معرفی شوند. برتری اصلی راهکار پیشنهادی نسبت به روش¬های موجود این¬است که عوامل اصلی خطا در قالب زیرگراف¬های اجرایی و به صورت دنباله¬ای از خطوط برنامه که منجر به شکست نرم¬افزار شده¬اند به برنامه¬نویس اعلام می¬شوند و بنابراین به بررسی دستی حجم بسیار کمتری از کد برای فهم و رفع خطا نیاز است. تحلیل راهکار پیشنهادی بر روی مجموعه آزمون مشهور زیمنس در زمینه ارزیابی و مقایسه روش¬های مکان¬یابی خطاهای معنایی، موفقیت روش پیشنهادی را در کشف دقیق‌تر خطاها در این نرم¬افزار نشان میدهد.
قیمت
  • برای اعضای سایت : ۱٠٠,٠٠٠ ریال
  • برای دانشجویان عضو انجمن : ۲٠,٠٠٠ ریال
  • برای اعضای عادی انجمن : ۴٠,٠٠٠ ریال

خرید مقاله