فا   |   En
ورود به سایت

افزایش گذردهی در شبکه‎های موردی به‎وسیله ‎مدل صف چابکی با در نظر داشتن احتمالات ا‎ختصاص اولیه

نویسنده: محمد امین کشتکار، احمد خونساری و ابوالفضل دیانت

شبکه‎های موردی بی‎سیم از دیرباز مورد توجه محققان و صاحبان صنعت بوده است. با گذشت زمان این شبکه‎ها حوزه‎های متفاوتی از صنایع و کاربردها را در برگرفته است و نوع خاصی از این شبکه‎ها با نام شبکه‎های اقتضایی بین خودرویی وارد صنعت خودرو شده است. در این مقاله به مدل‎سازی تاخیر و دست‎یابی به گذردهی بالاتر در شبکه‎های اقتضایی بین خودرویی، به کمک بهره‎مندی از فن‎آوری‎های مختلف دسترسی بی‎سیم می‎پردازیم. برای تحقق این امر، مدل‎سازی و محاسبه تاخیر را به کمک یکی از مدل‌های تئوری صف بانام "چابکی" انجام داده‎ایم و برای کاهش زمان تأخیر ارسال بسته‌ها روش جدیدی ارائه گردیده که در آن خودروها از چند تکنولوژی دسترسی بی‌سیم به‌صورت همزمان بهره می‌برند و بدین ترتیب بسته‌های داده بین چند صف که هرکدام به یک رابط ارتباطی بی‌سیم متصل است پخش می‌شوند و سپس به خودروهای مقصد فرستاده می‎شوند. این بسته‎ها با توجه به اینکه با چه احتمالی در ابتدا به صف‎های کوتاه‎تر ارسال اختصاص یابند، منجر به تاخیرهای متفاوتی می‎گردند که در مقاله به آن پرداخته شده است. این مدل‎سازی نهایتاً موجب کاهش مدت ‌زمان انتظار بسته‌های داده در صف‌ها می‌شود. پس از حل مدل ریاضی مسئله، که در آن حالت توزیع ایستا نیز محاسبه گردیده، نتایج حاصل از شبیه‌سازی، که تکنیک چندرادیویی با مدل صف مذکور را با کارهای پیشین مقایسه می‎کند، نشان‌دهندۀ کاهش چشمگیر زمان تأخیر ارسال بسته‌ها و افزایش گذردهی کلی شبکه است.

فایل مقاله