فا   |   En
ورود به سایت

روش عمومی قابل‌اعتماد موقیعت‌یابی متن در تصاویر طبیعی

نویسنده: امین‌اله‌ مه‌آبادی و علیرضا زارعی

این مقاله یک روش عمومی دقیق و سریع خودکار تشخیص متون چندزبانی از تصاویر رنگی دوربین و ویدیو با زمینه پیچیده براساس مؤلفة‌ همبند مبتنی بر لبه را در سطح بلاک، کلمه و خط متن ارایه می‌دهد. این روش نسبت به رنگ، ابعاد متن، زاویة دوربین، انحنای سطح تصویر و نورپردازی ناهموار مقاوم است و در تصاویر دارای پیچیدگی زمینه و زبان‌های مختلف به‌ خوبی عمل می‌کند. نتايج دقیق آزمایشات تجربی در تصاویر متنوع طبیعی با داده‌های استاندارد، دارای نرخ فراخوانی 90/0، دقت 85/0، شاخص F 87/0 و MDR برابر با 13% در سطح خط متن و نرخ فراخوانی 70%، دقت 74% و شاخص F برابر با 71% در سطح کلمه است. این روش نسبت به آخرین روش‌ها علمی دارای بهبود نرخ فراخوانی، دقت، شاخص F و MDR در سطوح خط متن و کلمه همچنین برخوردار از قدرت تشخیص داده‌های متنوع جهت پشتیبانی از داده‌های عظیم تصویری است.

 فایل مقاله