فا   |   En
ورود به سایت
عنوان مقاله نویسنده (ها) مربوط به کنفرانس چکیده
افزایش دقت در راهبرد ضرب مکرر برای محاسبه اعتماد انتشاری با استفاده از معیار شباهت و کلونی مورچه ها عباس قائمی بافق
حسن شاکری
شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
یکی از چالش¬ها در مديريت اعتماد محاسبه مقدار اعتماد بین دو موجودیت در شرایطی است که مبدا تجربه تعامل مستقیم با مقصد را ندارد. یک روش متداول برای تخمین میزان ... مشاهده کامل
یکی از چالش¬ها در مديريت اعتماد محاسبه مقدار اعتماد بین دو موجودیت در شرایطی است که مبدا تجربه تعامل مستقیم با مقصد را ندارد. یک روش متداول برای تخمین میزان اعتماد در این شرایط، انتشار اعتماد است به این ترتیب که اعتماد بین دو گره برمبنای اطلاعات دریافتی از گره¬های واسطه ارزیابی می¬شود. یکی از متداول¬ترین روش¬ها برای این ارزیابی استفاده از راهبرد ضرب مکرر (IMS) است. در این مقاله راهکاری برای ارتقای دقت راهبرد ضرب مکرر ارائه می¬کنیم که ابتدا براساس میزان شباهت نظرات دو گره در ارزیابی اعتماد به دیگران، اعتماد توصیه بین دو گره را تخمین می¬زند. براساس مقادیر اعتماد توصیه و با استفاده از یک رابطه پیشنهادی جدید مقدار اعتماد انتشاری به صورت اولیه تخمین زده می¬شود. سپس برای رسیدن به دقت بیشتر از الگوریتم ACO استفاده می-شود و مورچه¬ها با حرکت بین گره¬ها بهترین مسیر از یک مبدا به هر مقصد یعنی مسیری را که دقیق¬ترین ارزیابی از اعتماد انتشاری را ارائه می¬کند، پیدا می¬کنند. نتایج حاصل از آزمایش و ارزیابی روش پیشنهادی برروی مجموعه¬داده معروف Advogato نشان می-دهد که دقت آن افزایش قابل ملاحظه¬ای نسبت به راهبرد ضرب مکرر پایه دارد. عدم مشاهده کامل
یکی از چالش¬ها در مديريت اعتماد محاسبه مقدار اعتماد بین دو موجودیت در شرایطی است که مبدا تجربه تعامل مستقیم با مقصد را ندارد. یک روش متداول برای تخمین میزان ... مشاهده کامل
خرید مقاله
بهبود روش MLLR با استفاده از MCE و دانش آوائي براي تطبيق گوينده بهزاد زمانی
شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
روش رگرسيون خطي با بيشينه درست¬نمايي (MLLR) يکي از روش¬هاي تطبيق گوينده است که با خوشه¬بندي پارامترهاي مدل و تخمين ماتريس تبديل براي هر خوشه و اعمال تبديل بر پارامترهاي ... مشاهده کامل
روش رگرسيون خطي با بيشينه درست¬نمايي (MLLR) يکي از روش¬هاي تطبيق گوينده است که با خوشه¬بندي پارامترهاي مدل و تخمين ماتريس تبديل براي هر خوشه و اعمال تبديل بر پارامترهاي مدل ، باعث بهبود عملکرد تطبيق و در نتيجه افزايش نرخ بازشناسي براي گوينده جديد مي¬شود. خوشه¬بندي پارامترهاي مدل معمولاً به دو صورت انجام مي¬شود: بر اساس دانش آوايي و نزديکي ويژگي¬ها در فضاي آکوستيکي. در اين مقاله با استفاده از روش متمايزسازي خطاي کمينه کلاس¬بندي با متمايز کردن ويژگي¬هاي سيگنال گفتار با بهبود کلاس¬بندي، کارآيي روش MLLR بهبود يافته است. اين بهبود در حالت اول با متمايزتر کردن کلاس¬هاي رگرسيون و در حالت دوم با يکنواخت کردن توزيع مخلوط¬هاي گوسي در کلاس¬هاي رگرسيون ايجاد مي¬شود. روش پيشنهادي يعني بكارگيري خطاي كمينه كلاس¬بندي نسبت به روش¬هاي معادل بدون خطاي كمينه كلاس¬بندي، به ترتيب باعث افزايش نسبي %0.42 تا %0.58 و %0.12 تا %0.72 در نرخ بازشناسي واج به ترتيب براي دادگان TIMIT و WSJ مي گردد. در حالتي است که درخت کلاس رگرسيون بر اساس نزديکي ويژگي¬ها در فضاي آکوستيکي ساخته شده است ، نرخ بازشناسي واج بر روي دادگان TIMIT %0.25 افزايش نسبي يافته است. عدم مشاهده کامل
روش رگرسيون خطي با بيشينه درست¬نمايي (MLLR) يکي از روش¬هاي تطبيق گوينده است که با خوشه¬بندي پارامترهاي مدل و تخمين ماتريس تبديل براي هر خوشه و اعمال تبديل بر پارامترهاي ... مشاهده کامل
خرید مقاله
بهره‌گيري از اطلاعات محلي و الگوي نويز تصوير جهت تشخيص دوربين به منظور کشف جرايم ديجيتال فرشته غریبی
بهرام ظهیر اعظمی
فردین اخلاقیان
شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
در اين مقاله يك روش جديد در زمينه کشف جرايم الکترونيک، پيشنهاد شده است. روش پيشنهادي بر مبناي الگوی نويز تصوير و اطلاعات محلي، دوربيني که تصوير با آن ... مشاهده کامل
در اين مقاله يك روش جديد در زمينه کشف جرايم الکترونيک، پيشنهاد شده است. روش پيشنهادي بر مبناي الگوی نويز تصوير و اطلاعات محلي، دوربيني که تصوير با آن گرفته شده است را تعيين مي‌کند. در اين مقاله از الگوي نويز ناشي از تغيير حساسيت سنسور به روشنايي استفاده شده است. با توجه به تحليل‌هاي انجام شده، انتظار مي‌رود بهترين مناطق براي تشخيص صحيح اين نوع نويز مناطقي با پيكسل¬هاي داراي مقدار زياد و واريانس کم باشند. براي شناسايي اين مناطق ابتدا تصوير به بلاك‌هاي غير هم پوشا شكسته شده و از هر كدام از بلاك¬ها يك سري مشخصه از جمله ميانيگن و عكس واريانس استخراج مي¬شود. بر اساس اين مشخصه‌ها، تعدادي از بلاك‌ها جهت تعيين همبستگي الگوی نويز تصوير با الگوی نويز دوربين انتخاب مي¬گردد. با توجه به حذف بلاك¬هايي كه مي‌توانند اثر منفي بر روي تشخيص داشته باشد انتظار مي‌رود تشخيص دوربين منبع بهتر انجام شود. روش پيشنهادي بر روي يك پايگاه تصوير شامل 500 تصوير مورد بررسي قرار گرفته و نتايج بدست آمده تئوري پيشنهادی را تاييد مي-كنند. عدم مشاهده کامل
در اين مقاله يك روش جديد در زمينه کشف جرايم الکترونيک، پيشنهاد شده است. روش پيشنهادي بر مبناي الگوی نويز تصوير و اطلاعات محلي، دوربيني که تصوير با آن ... مشاهده کامل
خرید مقاله
معرفی یک روش ترکیبی به منظور بازیابی موثر تصاویر ابراهیم نادری
بیتا شادگار
محمد شهرام معین
شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
در اين تحقيق، روشي کارا براي بازيابي تصاوير ارائه شده که در آن، بر اساس آموزش، نتايج طي فرآيندي ترکيبي، بصورت مرتب شده به کاربر ارائه مي‌شود. در روش پيشنهادي، ... مشاهده کامل
در اين تحقيق، روشي کارا براي بازيابي تصاوير ارائه شده که در آن، بر اساس آموزش، نتايج طي فرآيندي ترکيبي، بصورت مرتب شده به کاربر ارائه مي‌شود. در روش پيشنهادي، از اطلاعات متني موجود در کنار تصاوير براي استخراج ويژگي‌هاي معنايي و از محتواي تصاوير به منظور استخراج ويژگي‌هاي بصري و‌ آموزش مدل مرتب ‌سازي استفاده مي‌شود. مدل مرتب ‌سازي تابعي است که تصاوير پرس‌وجو و مجموعه‌داده را بعنوان ورودي دريافت کرده و نتايج را بصورت مرتب بر روي خروجي مي‌فرستد. در اين مقاله، ماژول بصري، ورودي‌اش را از ماژول متني دريافت نموده و خروجي آن، به منظور توليد و بهبود نتايج نهايي، با نتايج ماژول متني ترکيب مي‌شود. از آنجا که معيار کارايي مورد استفاده، به ازاي هر پرس‌وجو محاسبه مي‌شود، در روش پيشنهادي از فرآيندِ آموزشي تکراري استفاده شده که در آن، معيار کارايي هر پرس‌وجو، در تمامي مراحل فرآيند تأثير گذار است. نتايج بدست آمده از اعمال روش ارائه شده بر روي مجموعه داده ImageCLEF، نشان دهنده کارايي بالاي اين روش در مقايسه با ساير تحقيقات قبلي انجام شده است. عدم مشاهده کامل
در اين تحقيق، روشي کارا براي بازيابي تصاوير ارائه شده که در آن، بر اساس آموزش، نتايج طي فرآيندي ترکيبي، بصورت مرتب شده به کاربر ارائه مي‌شود. در روش پيشنهادي، ... مشاهده کامل
خرید مقاله
MCBSO: الگوریتم بهینه‌سازی گروهی زنبورهای همکار حنانه نجدعطایی
کوروش زیارتی
رضا اکبری
شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
الگوریتم بهینه سازی توده زنبورهای همکار به نام “MCBSO” در این مقاله ارائه می گردد. “MCBSO” به صورت پیوندی از رفتارهای هوشمندانه زنبورهای عسل و مکانیسمی تکاملی که به آن ... مشاهده کامل
الگوریتم بهینه سازی توده زنبورهای همکار به نام “MCBSO” در این مقاله ارائه می گردد. “MCBSO” به صورت پیوندی از رفتارهای هوشمندانه زنبورهای عسل و مکانیسمی تکاملی که به آن ترکیب-گروهبندی مجدد می گوئیم، طراحی شده است. در “MCBSO” یک توده به گروههای همکار کوچک تر تقسیم می شود. درون گروهها دینامیک جمعی سریع و بین گروهها دینامیک جمعی کند وجود دارد. الگوریتم پیشنهادی بر روی مجموعه ای از توابع عددی امتحان شده و با کارهای مشابه مقایسه شده است. نتایج نشان می دهند الگوریتم پیشنهادی نه تنها دقت همگرایی خوبی دارد بلکه از سرعت همگرایی بالایی نیز برخوردار است و روشی مطمئن برای بهینه سازی توابع عددی ارائه می کند. عدم مشاهده کامل
الگوریتم بهینه سازی توده زنبورهای همکار به نام “MCBSO” در این مقاله ارائه می گردد. “MCBSO” به صورت پیوندی از رفتارهای هوشمندانه زنبورهای عسل و مکانیسمی تکاملی که به آن ... مشاهده کامل
خرید مقاله
MCo_Training تشخیص حروف مصوت با استفاده از الگوریتم بهبود یافته نرگس نوروزی
نوشین ریاحی
شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
در طراحي بسياري از سيستم‏‏هاي تشخيص گفتار پيشين، از روش‏هاي يادگيري نظارتي جهت آموزش طبقه‏بندها استفاده شده است؛ که نيازمند مجموعه‏ي عظيمي از داده‏هاي برچسب‏دار مي‏باشد. همانطور که مي‏دانيم در ... مشاهده کامل
در طراحي بسياري از سيستم‏‏هاي تشخيص گفتار پيشين، از روش‏هاي يادگيري نظارتي جهت آموزش طبقه‏بندها استفاده شده است؛ که نيازمند مجموعه‏ي عظيمي از داده‏هاي برچسب‏دار مي‏باشد. همانطور که مي‏دانيم در بسياري از مسائل يادگيري کاربردي موجود در دنياي امروز، جمع‏آوري داده‏هاي برچسب‏دار امري بسيار مشکل، زمان‏بر و پرهزينه است. در حالي که حجم زيادي از داده‏هاي بدون برچسب به آساني در دسترس بوده ولي روش‏هاي موثر کمتري جهت استفاده از آنها وجود دارد. پردازش وآناليز گفتار، يکي از مهمترين مسائلي است که مشکل برچسب زدن داده‏هاي آموزشي در آن مطرح است. به طوري که براي برچسب زدن به يک ساعت گفتار، حدوداً به 400 ساعت زمان نياز داريم. به همين دليل ما در اين مقاله الگوريتم بهبود يافته MCo_Training1 را به منظور ساخت يک سيستم يادگيري نيمه‏نظارتي جهت شناسايي حروف مصوت ارائه مي‏دهيم که در آن حجم عظيمي ازداده‏‏هاي بدون برچسب، مورد استفاده قرار مي‏گيرند. نتايج بدست آمده نشان مي‏دهد که کارايي الگوريتم ارائه شده در مقايسه با روش‏هاي يادگيري نظارتي و الگوريتم استاندارد Co_Training بالا بوده و ميزان نرخ خطاي تشخيص به شکل قابل توجهي کاهش پيدا مي‏کند. عدم مشاهده کامل
در طراحي بسياري از سيستم‏‏هاي تشخيص گفتار پيشين، از روش‏هاي يادگيري نظارتي جهت آموزش طبقه‏بندها استفاده شده است؛ که نيازمند مجموعه‏ي عظيمي از داده‏هاي برچسب‏دار مي‏باشد. همانطور که مي‏دانيم در ... مشاهده کامل
خرید مقاله
توسعه شبيه‌ساز عامل ‌پايه صحنه نبرد مبتني بر رويكردهاي نوين شناختي با استفاده از نرم‌افزار MATLAB کمال میرزایی
مهدی نقيان فشاركی
شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
امروزه، در بيشتر موارد انجام آزمايش‌ها در جوامع انساني كاري غيرعملي و يا غيراخلاقي است و مواردي همچون صحنه‌نبرد، آزمايش مدل‌ها،تئوري‌ها و سناريوهاي ارائه‌شده، مستلزم هزينه‌هاي جاني و مالي ... مشاهده کامل
امروزه، در بيشتر موارد انجام آزمايش‌ها در جوامع انساني كاري غيرعملي و يا غيراخلاقي است و مواردي همچون صحنه‌نبرد، آزمايش مدل‌ها،تئوري‌ها و سناريوهاي ارائه‌شده، مستلزم هزينه‌هاي جاني و مالي زيادي خواهد بود. از اينرو توسعه محيط‌هاي شبيه‌سازي، رويكرد رايج براي بررسي سناريوهاي مختلف است. شبيه‌سازي، به پژوهشگران امكان‌مي‌دهد تا مدل‌ها و تئوري‌هاي خود را با پارامترهاي مختلف و از زواياي متفاوت، بررسي و ارزيابي‌كنند. رويكرد شبيه‌سازي نرم‌افزاري، جايگزين مناسب و در برخي موارد، تنها راه ممكن براي بررسي سناريوها در صحنه‌نبرد است. در اين رويكرد، صحنه نبرد در قالب يك سيستم چندعاملي شبيه‌سازي و بررسي‌مي‌شود كه نرم‌افزارهاي اين حوزه را شبيه‌ساز عامل‌پايه(ABD) مي‌نامند. در اين مقاله، معماري براي شبيه‌ساز صحنه نبرد مبتني بر سه مفهوم اصلي عامل، شبكه و فرايند شناختي طراحي‌شده‌است. اين سه مفهوم منطبق بر چارچوب مفهومي كاپرا است كه براساس رويكردهاي نوين شناختي ارائه‌شده‌است. معماري پيشنهادي به صورت يك نرم‌افزار شبيه‌ساز با استفاده از زبانMATLAB، پياده‌سازي‌شده و قابليت‌هاي تشخيص استراتژي با توجه به پراكندگي عامل‌ها در صحنه نبرد و رفتار انطباقي عامل‌ها در حركت، توسط اين نرم‌افزار مورد بررسي و ارزيابي قرار‌گرفته‌است. نتايج اين شبيه‌سازي، مي‌تواند پيش از اعمال استراتژي‌ها در دنياي واقعي، مورداستفاده‌قرارگيرد. عدم مشاهده کامل
امروزه، در بيشتر موارد انجام آزمايش‌ها در جوامع انساني كاري غيرعملي و يا غيراخلاقي است و مواردي همچون صحنه‌نبرد، آزمايش مدل‌ها،تئوري‌ها و سناريوهاي ارائه‌شده، مستلزم هزينه‌هاي جاني و مالي ... مشاهده کامل
خرید مقاله
ابزار بهينه‌سازی طراحی خودکار مدارات مجتمع آنالوگ مبتنی بر الگوريتم MOPSO مریم ده‌باشیان
سید‌حمید ظهیری
شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
در اين مقاله يک ابزار بهينه¬سازي جديد در طراحي خودکار مدارات مجتمع آنالوگ مبتني بر الگوريتم بهينه¬سازي چند هدفه گروه ذرات (MOPSO) ارائه مي¬شود. ابزار پيشنهادي در ابتدا با استفاده ... مشاهده کامل
در اين مقاله يک ابزار بهينه¬سازي جديد در طراحي خودکار مدارات مجتمع آنالوگ مبتني بر الگوريتم بهينه¬سازي چند هدفه گروه ذرات (MOPSO) ارائه مي¬شود. ابزار پيشنهادي در ابتدا با استفاده از يک نرم¬افزار شبيه¬ساز مدار مورد نظر را شبيه¬سازي مي¬کند، سپس نتايج شبيه¬سازي بوسيله الگوريتم MOPSO تحت بهينه¬سازي قرار مي¬گيرند و تا حصول نتيجه مطلوب اين روند ادامه مي¬يابد. براي بررسي توانايي ابزار پيشنهادي عملکرد آن مورد سنجش قرار مي¬گيرد و به عنوان نمونه از آن جهت بهينه-سازي طراحي خودکار يک تقويت کننده عملياتي تفاضلي سه طبقه با تکنولوژي CMOS افزايشي استفاده مي¬شود. نتايج بدست آمده نه¬تنها خواسته¬هاي مورد نظر در طراحي را برآورده مي¬سازد بلکه با ارائه دسته¬جواب¬هاي متنوع دست طراح را در انتخاب جواب مناسب از ميان جواب¬هاي قابل قبول نهايي باز خواهد گذاشت. از ديگر نقاط قوت ابزار پيشنهادي مي¬توان به¬کاهش زمان طراحي و ساختار ساده الگوريتم بهينه¬سازي اشاره کرد. برنامه¬هاي اصلي اين ابزار با نرم¬افزار Matlab پياده¬سازي شده و شبيه-سازي¬ مدارات توسط نرم¬افزار Hspice انجام مي¬شود. اين ابزار قابليت سايزبندي المان¬هاي هر نوع مدار آنالوگ را دارد. عدم مشاهده کامل
در اين مقاله يک ابزار بهينه¬سازي جديد در طراحي خودکار مدارات مجتمع آنالوگ مبتني بر الگوريتم بهينه¬سازي چند هدفه گروه ذرات (MOPSO) ارائه مي¬شود. ابزار پيشنهادي در ابتدا با استفاده ... مشاهده کامل
خرید مقاله
طراحي يک سيستم مبدل حرف به صداي زبان فارسي با استفاده از ترکيب مدل قانون‌گرا و شبکه‌ي بيزين زینب تهجدی
محمد مهدی همایون‌پور
شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
با توجه به کاربرد گسترده‌ي سيستم‌هاي تبديل متن به گفتار، طراحي‌، ساخت و بهبود عملکرد چنين سيستم‌هايي همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است. مبدل حرف به صدا که وظيفه‌ي تبديل ... مشاهده کامل
با توجه به کاربرد گسترده‌ي سيستم‌هاي تبديل متن به گفتار، طراحي‌، ساخت و بهبود عملکرد چنين سيستم‌هايي همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است. مبدل حرف به صدا که وظيفه‌ي تبديل دنباله‌ي حروف کلمه‌ي ورودي به دنباله‌ي آوايي معادل کلمه را دارد، يکي از بخش‌هاي مهم سيستم‌هاي تبديل متن به گفتار است. در اين مقاله مدلي دو لايه با ترکيب روش قانون‌گرا و شبکه‌ي بيزين براي تبديل حرف به صدا پيشنهاد شده است. در لايه‌ي اول با تعريف چند قانون بدون استثناء، دنباله‌ي واجي بخشي از حروف به دست مي‌آيد. سپس حروف زبان فارسي بر اساس شباهت‌ها و تفاوت‌هاي معادل آوايي آن‌ها به 5 دسته تقسيم شده و هر دسته با يک شبکه‌ي بيزين مدل مي‌شود. براي آموزش و ساخت مدل دادگاني شامل 146000 واژه‌ي زبان فارسي استفاده شده که پس از ترازبندي براي ساخت مدل استفاده مي‌شوند. ميزان کارآيي نهايي اين سيستم براي تبديل درست حروف به آواهاي متناظر، با استفاده از دو الگوريتم جستجوي k2 و TAN به ترتيب 4/83% و 6/91% است که براي زبان فارسي کارآيي بسيار خوبي مي‌باشد. عدم مشاهده کامل
با توجه به کاربرد گسترده‌ي سيستم‌هاي تبديل متن به گفتار، طراحي‌، ساخت و بهبود عملکرد چنين سيستم‌هايي همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است. مبدل حرف به صدا که وظيفه‌ي تبديل ... مشاهده کامل
خرید مقاله
تخمين فعاليت‌هاي صوتي با استفاده از روش يادگيري ميدان تصادفي شرطي و مقايسه با روش ماشين بردار پشتيبان زینب تهجدی
محمد مهدی همایون‌پور
شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
تخمين فعاليت¬هاي صوتي عبارت است از فرآيند دسته¬بندي سيگنال گفتار به قسمت¬هاي گفتار و غيرگفتار. با توجه به کاربرد گسترده‌ي چنين الگوريتم‌هايي در شاخه‌هاي مختلف پردازش گفتار، ارائه‌ي روش‌هايي که ... مشاهده کامل
تخمين فعاليت¬هاي صوتي عبارت است از فرآيند دسته¬بندي سيگنال گفتار به قسمت¬هاي گفتار و غيرگفتار. با توجه به کاربرد گسترده‌ي چنين الگوريتم‌هايي در شاخه‌هاي مختلف پردازش گفتار، ارائه‌ي روش‌هايي که باعث بهبود اين فرآيند شوند، همواره مد نظر پژوهشگران بوده است. در اين مقاله با استفاده از روش يادگيري ميدان تصادفي شرطي و ويژگي‌هاي انرژي و اندازه‌ي همواري طيف، مدلي برای تشخيص و جداسازي قسمت‌هاي گفتاري و غيرگفتاري سيگنال صوت، ارائه شده است. برای به دست آوردن مقادير بهينه‌ي پارامترهاي روش يادگيري ميدان تصادفي شرطي از مجموعه‌ي دادگان صوتي Aurora استفاده شده و با در نظر گرفتن اين مقادير بهينه و با استفاده از دادگان Timit مدل نهايي ساخته شد و کارآيي آن روي دادگان بدون نويز 78/90% برآورد شده است. مهمترين مزيت استفاده از روش يادگيري ميدان تصادفي شرطي، حجم کم دادگان مورد نياز برای ساخت مدل است. مقايسه‌ي اين روش و روش ماشين بردار پشتيبان روي حجم يکساني از دادگان آموزشي و آزمايشي نشان مي‌دهد که ميدان تصادفي شرطي 22/14% بهتر از روش ماشين بردار پشتيبان عمل کرده و در مقابل نويز نيز پايدارتر است. عدم مشاهده کامل
تخمين فعاليت¬هاي صوتي عبارت است از فرآيند دسته¬بندي سيگنال گفتار به قسمت¬هاي گفتار و غيرگفتار. با توجه به کاربرد گسترده‌ي چنين الگوريتم‌هايي در شاخه‌هاي مختلف پردازش گفتار، ارائه‌ي روش‌هايي که ... مشاهده کامل
خرید مقاله
کنفرانس‌ها و رخدادها

عضویت در انجمن کامپیوتر ایران
جستجوی مقالات