فا   |   En
ورود به سایت
عنوان مقاله نویسنده (ها) مربوط به کنفرانس چکیده
Semi-partitioned Scheduling Hard Real-time Periodic DAGs in Multicores Mojtaba Hatami
Mahmoud Naghibzadeh
سمپوزیوم بین‌المللی سیستم‌ها و فن‌آوری‌های بی‌درنگ و نهفته RTEST 2018
Recent trends in real-time systems are towards multicores and parallel processes in the form of directed acyclic graphs. The scheduling aspect of such systems has been worked on and many ... مشاهده کامل
Recent trends in real-time systems are towards multicores and parallel processes in the form of directed acyclic graphs. The scheduling aspect of such systems has been worked on and many methods are developed. Nevertheless, the need for more efficient approaches which can use fewer number of cores has not vanished. Semi-partitioned scheduling of hard real-time parallel tasks in multicores is studied in this paper. Since there is no benefit in completing a task much before its deadline, after scheduling a parallel task, if it is beneficial for other tasks, the execution of this task is further moved towards its deadline, i.e., stretching, to make room for tasks with closer deadlines. A new concept, prior+, load of tasks is used to rank all tasks of each directed acyclic graph and order them for scheduling. The scheduler is offline and the schedule map is used during run time. One benefit of this is the reduction of the scheduling overhead during run time which helps to safely accept loads. The comparative evaluations show the algorithms performance is superior to the state of the art ones. It also confirmed that the new concept of prior+ load of a task is very effective in scheduling real-time directed acyclic graphs and suggests that it can as well be useful in scheduling workflows. عدم مشاهده کامل
Recent trends in real-time systems are towards multicores and parallel processes in the form of directed acyclic graphs. The scheduling aspect of such systems has been worked on and many ... مشاهده کامل
خرید مقاله
Energy Debugging of Android Applications based on User Behavior Boshra Taheri
Fathiyeh Faghih
Mehdi Kargahi
سمپوزیوم بین‌المللی سیستم‌ها و فن‌آوری‌های بی‌درنگ و نهفته RTEST 2018
In recent years, Android have become a popular operating system for smartphones. Regarding this growing trend, a wide variety of ... مشاهده کامل
In recent years, Android have become a popular operating system for smartphones. Regarding this growing trend, a wide variety of applications are being developed for this platform. Due to limited energy supply on such smartphones, the energy consumption of an application plays a significant role in users’ satisfaction. Recent studies in this field reveals that a considerable number of applications suffer from energy issues. To this end, we are going to provide a systematic framework for application developers aiming to improve the level of energy consumption in application. In this research, we elaborate a profiling technique in order to model users’ behavior in accordance with how they use the application. عدم مشاهده کامل
In recent years, Android have become a popular operating system for smartphones. Regarding this growing trend, a wide variety of ... مشاهده کامل
خرید مقاله
ارائه الگوريتمي به منظور کشف جوامع هم‌پوشان به صورت سلسله مراتبي براساس بازي تشکيل ائتلاف نرجس ظهيري
سيد مهدي وحيدي‌پور
جواد سليمي
بیست و چهارمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
يکي از مسائل مهم در شبکه‌هاي اجتماعي، تشخيص جوامع است که در سال‌هاي اخير روش‌هاي متعددي براي آن ارائه شده است. نظريه بازي‌ها از روش‌هاي نوين در اين زمينه ... مشاهده کامل
يکي از مسائل مهم در شبکه‌هاي اجتماعي، تشخيص جوامع است که در سال‌هاي اخير روش‌هاي متعددي براي آن ارائه شده است. نظريه بازي‌ها از روش‌هاي نوين در اين زمينه است. در اين مقاله، مسئله تشخيص جوامع هم‌پوشان با استفاده از بازي تشکيل ائتلاف مدل و سپس حل شده است. در جوامع هم‌پوشان هر فرد مي‌تواند عضو چندين گروه باشد. در اين راستا الگوريتمي سلسله مراتبي مبتني بر بازي تشکيل ائتلاف ارائه شده است. از عمده‌ترين نقاط ضعف الگوريتم مورد استفاده، وابستگي بيش از حد آن به يکي از پارامترها مي‌باشد به نحوي که براي ديتاست‌هاي مختلف مقادير متفاوتي دارد. در اين مقاله با بکارگيري معيار فاصله وابستگي به اين پارامتر از بين رفته است. معيار فاصله در تمامي فرمول‌ها تاثير داده شده است و براي اولين بار بازي تشکيل ائتلاف در تشخيص جوامع با استفاده از مفهوم فاصله توسعه داده شده است. علاوه بر از بين بردن حساسيت به پارامتر در الگوريتم جديد، آزمايش‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد که کيفيت جوامع تشخيص داده شده به طور ميانگين ۴ درصد بهتر شده است. عدم مشاهده کامل
يکي از مسائل مهم در شبکه‌هاي اجتماعي، تشخيص جوامع است که در سال‌هاي اخير روش‌هاي متعددي براي آن ارائه شده است. نظريه بازي‌ها از روش‌هاي نوين در اين زمينه ... مشاهده کامل
خرید مقاله
تشخيص جامعه‌هاي همپوشان براساس انتشار برچسب با روش نگاشت - کاهش فاطمه قوانلوي قاجار
عطيه شريعتي مهر
نرجس خيامي شاد
سيد مهدي وحيدي‌پور
بیست و چهارمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
تشخيص جامعه در شبکه‌هاي اجتماعي از نظر محاسباتي کاري چالش برانگيز است و توجه محققان زيادي را در دهه اخير به خود جلب کرده است. بيشتر مقالات در اين حوزه ... مشاهده کامل
تشخيص جامعه در شبکه‌هاي اجتماعي از نظر محاسباتي کاري چالش برانگيز است و توجه محققان زيادي را در دهه اخير به خود جلب کرده است. بيشتر مقالات در اين حوزه بر مدل‌سازي ويژگي‌هاي ساختاري تمرکز کرده‌اند. در اکثر اين مقالات، روش‌ها جوامع را يکي پس از ديگري و به صورت سري يا نوبتي تشخيص مي‌دهند. با هدف افزايش سرعت محاسبات، الگوريتم‌هاي تشخيص جامعه موازي‌سازي شدند. الگوريتم انتشار برچسب (LPA) به دليل بازدهي زماني، روش مؤثري براي موازي‌سازي است. در اين مقاله، اين الگوريتم به صورتي بازنويسي شده است که جوامع همپوشان را تشخيص دهد؛ در جوامع همپوشان يک فرد/گره مي‌تواند همزمان به بيش از يک جامعه متعلق باشد. همچنين، مبتني بر مدل نگاشت - کاهش الگوريتم جديد پياده‌سازي شده است. آزمايش‌هاي طراحي شده نشان مي‌دهد که الگوريتم پياده‌سازي شده از الگوريتم‌هاي مشابه تشخيص جوامع همپوشان مانند LPA، SLPA و COPRA براساس معيار ماژولاريتي کارکرد بهتري دارد. عدم مشاهده کامل
تشخيص جامعه در شبکه‌هاي اجتماعي از نظر محاسباتي کاري چالش برانگيز است و توجه محققان زيادي را در دهه اخير به خود جلب کرده است. بيشتر مقالات در اين حوزه ... مشاهده کامل
خرید مقاله
بهبود يک روش تشخيص جوامع در رسانه‌هاي اجتماعي و خبري به کمک الگوريتم ژنتيک مهدي سالخورده ‌حقيقي
سيد‌ محمد ابراهيمي
بیست و چهارمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
گزارش‌هاي خبري در رسانه‌هاي اجتماعي و خبري به وسيله تعداد زيادي سند ارائه مي‌شوند و شامل موضوعاتي هستند که جوامع و نظرات مختلف را در برمي‌گيرند. آگاهي از رابطه‌‌ ميان ... مشاهده کامل
گزارش‌هاي خبري در رسانه‌هاي اجتماعي و خبري به وسيله تعداد زيادي سند ارائه مي‌شوند و شامل موضوعاتي هستند که جوامع و نظرات مختلف را در برمي‌گيرند. آگاهي از رابطه‌‌ ميان افراد در اسناد مي‌تواند به خوانندگان کمک کند تا يک دانش اوليه در‌خصوص موضوع و هدف در اسناد مختلف به‌دست آورند. در پژوهش حاضر، به بررسي مسئله‌ي تشخيص جوامعي پرداخته خواهد شد که هدف اصلي، خوشه‌بندي افرادي است که نام آن‌ها در مجموعه‌اي از اسناد خبري آورده شده است؛ اين افراد در جوامعي با مواضع مرتبط، خوشه‌بندي مي‌شوند. در اين پژوهش يک روش تشخيص جوامع موضع افراد بهبود يافته مبتني بر شبکه دوستي به نام SCIFNET ارائه شده است. روش پيشنهادي از ساختار الگوريتم ژنتيک جهت اين مهم استفاده نموده است. در آزمايش‌ها معيار صحت به منظور مقايسه استفاده شده است که براي رسيدن به اين مهم از شاخص Rand index (که يک شاخص مهم در ارزيابي کيفيت خوشه‌بندي است) استفاده شده است. نتايج حاصل از آزمايش‌ها که برمبناي پايگاه‌هاي داده‌ي واقعي (اسناد منتشر يافته در رسانه خبري گوگل نيوز در رابطه با يک موضوع خاص) به‌ دست‌ آمده‌اند، حاکي از کارآمدي و بهره‌وري مطلوب روش پيشنهادي است. عدم مشاهده کامل
گزارش‌هاي خبري در رسانه‌هاي اجتماعي و خبري به وسيله تعداد زيادي سند ارائه مي‌شوند و شامل موضوعاتي هستند که جوامع و نظرات مختلف را در برمي‌گيرند. آگاهي از رابطه‌‌ ميان ... مشاهده کامل
خرید مقاله
بازيابي تصاوير براساس محتوا با استفاده از الگوريتم SIFT و کدگذاري خطي با قيد محلي محسن جابري
فرزين يغمايي
بیست و چهارمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
بازيابي تصاوير يکي از مهم‌ترين مسائل مطرح شده در حوزه بينايي ماشين مي‌باشد که کاربرد گسترده‌اي در علوم مختلف دارد. چالش‌هاي فراواني در زمينه بازيابي تصاوير براساس محتوا وجود دارد، ... مشاهده کامل
بازيابي تصاوير يکي از مهم‌ترين مسائل مطرح شده در حوزه بينايي ماشين مي‌باشد که کاربرد گسترده‌اي در علوم مختلف دارد. چالش‌هاي فراواني در زمينه بازيابي تصاوير براساس محتوا وجود دارد، از جمله آنها مي‌توان به وجود نويز، پس زمينه پيچيده و عدم وجود نور کافي در تصاوير اشاره کرد. براي غلبه بر اين مشکلات بايد ويژگي‌هاي استخراج شده قابليت تمايز خوبي داشته باشند. در اين مقاله از الگوريتم کدگذاري خطي با قيد محلي به منظور استخراج ويژگي از تصاوير براي بازيابي استفاده شده است. در ابتدا ويژگي‌هاي SIFT از تصاوير پايگاه داده استخراج مي‌شوند. سپس ويژگي‌هاي استخراج شده خوشه‌بندي شده و مراکز خوشه‌ها به عنوان نماينده هر دسته انتخاب مي‌شود. پس از خوشه‌بندي توصيفگرها، از ضرايب بازنمايي توصيفگرهاي هر دسته با توجه به نماينده‌هاي توليد شده از مرحله قبل، از الگوريتم کدگذاري خطي با قيد محلي به عنوان ويژگي استفاده مي‌شود. در نهايت از اين ويژگي‌هاي توليد شده براي بازيابي تصاوير استفاده خواهد شد. نتايج آزمايشات روي پايگاه داده Caltech-101 برتري روش ارائه شده را در بازيابي تصاوير نسبت به روش‌هاي مطرح در اين حوزه نشان مي‌دهد. عدم مشاهده کامل
بازيابي تصاوير يکي از مهم‌ترين مسائل مطرح شده در حوزه بينايي ماشين مي‌باشد که کاربرد گسترده‌اي در علوم مختلف دارد. چالش‌هاي فراواني در زمينه بازيابي تصاوير براساس محتوا وجود دارد، ... مشاهده کامل
خرید مقاله
مکانيزمي انرژي‌کارا جهت کاهش حملات سياه‌چاله در پروتکل مسيريابي RPL حامد رضوان‌نيا
غلام‌حسين اکباتاني‌فرد
بیست و چهارمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
با گسترش روزافزون اينترنت اشياء نقش مهم پروتکل مسيريابي شبکه‌هاي کم‌توان و پُر اتلاف، که توسط کارگروه مهندسي اينترنت به‌عنوان يک استاندارد مسيريابي ويژه معرفي گرديده، بيشتر شده است. به‌جهت ... مشاهده کامل
با گسترش روزافزون اينترنت اشياء نقش مهم پروتکل مسيريابي شبکه‌هاي کم‌توان و پُر اتلاف، که توسط کارگروه مهندسي اينترنت به‌عنوان يک استاندارد مسيريابي ويژه معرفي گرديده، بيشتر شده است. به‌جهت محدوديت‌هاي ذاتي شبکه‌هاي مبتني بر RPL، اين شبکه‌ها در معرض انواع حملات قرار مي‌گيرند. حتي اگر از مکانيزم‌هاي رمزنگاري به‌عنوان اولين خط دفاعي استفاده شود تنها مي‌توان از حملات خارجي محافظت نمود. هنگامي که گره‌ها به‌عنوان يک مهاجم داخلي در نظر گرفته شوند تکنيک‌هاي رمزنگاري نمي‌توانند هيچ‌گونه محافظتي از شبکه‌ها انجام دهند. يکي از مهم‌ترين و جدي‌ترين اين نوع حملات، حمله سياه‌چاله است که در آن يک گره مهاجم همه بسته‌هايي که تصور مي‌گردد ارسال خواهند شد را حذف مي‌نمايد. معيار مصرف انرژي به‌عنوان يکي از مهم‌ترين محدوديت‌هاي شبکه‌هاي RPL در روش‌هاي ارائه شده کنوني براي مقابله با اين حمله در نظر گرفته نشده است. در اين مقاله يک مکانيزم انرژي‌کارا جهت کاهش اثرات اين حمله با بيشترين نرخ دريافت بسته‌هاي داده و دقت بالا ارائه مي‌گردد. در اين مکانيزم هر گره رفتار مشکوک گره‌هاي همسايه را با شنود چگونگي ارسال و دريافت بسته‌ها تشخيص مي‌دهد. ارزيابي‌هاي انجام شده توسط سيستم‌عامل کانتيکي نشان مي‌دهد مکانيزم فوق داراي نرخ دريافت بسته بالا، تأخير کم و مصرف انرژي مناسب مي‌باشد. عدم مشاهده کامل
با گسترش روزافزون اينترنت اشياء نقش مهم پروتکل مسيريابي شبکه‌هاي کم‌توان و پُر اتلاف، که توسط کارگروه مهندسي اينترنت به‌عنوان يک استاندارد مسيريابي ويژه معرفي گرديده، بيشتر شده است. به‌جهت ... مشاهده کامل
خرید مقاله
ارائه روشي نوين در طبقه‌بندي شبکه‌هاي ساختاري مغز براي تشخيص اختلال طيف اوتيسم محمد امین مهرعلیان
فرشاد صفایی
بیست و چهارمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
اختلال طيف اوتيسم يکي از مهم‌ترين بيماري‌هاي عصب شناختي است. اوتيسم يک اختلال مغزي است که در تعاملات اجتماعي و نحوه برقراري ارتباطات فرد اشکالاتي را ايجاد مي‌کند. با پيشرفت ... مشاهده کامل
اختلال طيف اوتيسم يکي از مهم‌ترين بيماري‌هاي عصب شناختي است. اوتيسم يک اختلال مغزي است که در تعاملات اجتماعي و نحوه برقراري ارتباطات فرد اشکالاتي را ايجاد مي‌کند. با پيشرفت فناوري تصويربرداري مغزي، گراف ساختاري نواحي مغز در دسترس قرار دارد. پژوهش‌هاي پيشين در طبقه‌بندي شبکه‌هاي ساختاري در دو گروه داراي کنترل‌هاي سالم يا داراي اختلال اوتيسم با محدوديت‌هاي زيادي از جمله مهندسي ويژگي و زمان اجرا مواجه هستند. در اين مقاله، پس از پيش پردازش هر شبکه، تصويري از آن توليد شده و مسئله طبقه‌بندي شبکه‌هاي پيچيده به طبقه‌بندي تصاوير ساده با استفاده از يادگيري ماشين تبديل مي‌شود. دقت اين روش نسبت به پژوهش‌هاي پيشين داراي بهبود قابل توجه‌، سرعت بيشتر و برخورداري از قابليت پياده‌سازي موازي است و به نظر مي‌رسد که مي‌توان از آن براي ساير گونه‌هاي بيماري‌هاي عصب شناختي بهره برد. نتايج اين تحقيق با راهبرد LOOCV (leave out one cross validation) ارزيابي و نشان داده شده که اطمينان روش پيشنهادي به اندازه‌اي است (ميانگين دقت 99%) که بتوان از آن به عنوان يک ابزار کمک تشخيصي مناسب بهره جُست. عدم مشاهده کامل
اختلال طيف اوتيسم يکي از مهم‌ترين بيماري‌هاي عصب شناختي است. اوتيسم يک اختلال مغزي است که در تعاملات اجتماعي و نحوه برقراري ارتباطات فرد اشکالاتي را ايجاد مي‌کند. با پيشرفت ... مشاهده کامل
خرید مقاله
استفاده از الگوريتم ملخ باينري در بهبود دقت تشخیص بیماری هپاتيت C ريحانه یعقوب‌زاده
سید رضا کامل
محمد اسلامی‌راد
سحر عبدالهی
بیست و چهارمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
هپاتيت C يک عفونت ويروسي است كه سبب التهاب كبد گرديده و يکي از خطرناک‌ترين بيماري‌هاست. به‌طورکلي، هپاتيت C ناشي از عفونت‌هاي ويروسي است. با توجه به اينکه حوزه مراقبت ... مشاهده کامل
هپاتيت C يک عفونت ويروسي است كه سبب التهاب كبد گرديده و يکي از خطرناک‌ترين بيماري‌هاست. به‌طورکلي، هپاتيت C ناشي از عفونت‌هاي ويروسي است. با توجه به اينکه حوزه مراقبت سلامت هرروز بيشتر به مباحث كامپيوتري وابسته مي‌شود، ضرورت كمک به پزشکان در شناسايي و درمان هپاتيت C در مراحل اوليه حس مي‌شود. دقت ويژگي به تصميم‌گيري براي درمان درست و متعاقباً در درمان بيماري‌ها كمک مي‌کند. ازآنجايي‌که ويژگي اوليه و زودهنگام بيماري هپاتيت C يک امر بسيار مهم و حياتي است و تکنيک‌هايي مثل ماشين بردار پشتيبان، شبکه عصبي، درخت تصميم و الگوريتم ژنتيک هركدام راه‌حلي براي افزايش دقت ارائه داده‌اند اما هركدام از اين تکنيک‌ها به‌تنهايي مشکلاتي از قبيل پيچيدگي محاسباتي، عدم انجام پيش‌پردازش بر روي‌داده‌ها يا زمان اجراي طولاني دارند كه به همين علت دقت خوبي در ويژگي اين بيماري ارائه نداده‌اند. در اين مقاله جهت افزايش دقت ويژگي بيماري هپاتيتC از تکنيک‌هاي انتخاب ويژگي مبتني بر الگوريتم ملخ دودويي استفاده مي‌شود. انتخاب ويژگي روشي براي انتخاب زيرمجموعه‌اي مفيد از ويژگي‌ها است. همچنين در اين مقاله از سه روش SVM, NB, J48 براي طبقه‌بندي و ارزيابي معيارهاي موردبررسي استفاده‌شده است. نتايج نشان مي‌دهد الگوريتم ملخ باينري به‌عنوان عامل انتخاب‌کننده ويژگي به همراه الگوريتم SVM دقت بهتري را در ويژگي بيماري هپاتيت C ارائه داده است. مجموعه داده‌هاي مورداستفاده در اين مقاله از مخزن UCI برداشت‌شده و ابزار مورداستفاده نرم‌افزار MATLAB مي‌باشد. عدم مشاهده کامل
هپاتيت C يک عفونت ويروسي است كه سبب التهاب كبد گرديده و يکي از خطرناک‌ترين بيماري‌هاست. به‌طورکلي، هپاتيت C ناشي از عفونت‌هاي ويروسي است. با توجه به اينکه حوزه مراقبت ... مشاهده کامل
خرید مقاله
کنفرانس‌ها و رخدادها

عضویت در انجمن کامپیوتر ایران
جستجوی مقالات