فا   |   En
ورود به سایت
عنوان مقاله نویسنده (ها) مربوط به کنفرانس چکیده
عامل مذاکره کننده بازار-رفتار گرای نوین برای تخصیص کارای منابع گرید محاسباتی سپیده آدابی
علی موقر رحیم آبادی
امیر مسعود رحمانی
شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
در بازارهای واقعی مدل های اقتصادی فراوانی برای تنظیم قیمت منابع گرید بر مبنای عرضه و تقاضا و میزان ارزشمندی منابع برای متقاضیان وجود دارد. مذاکره یکی از پر کاربردترین ... مشاهده کامل
در بازارهای واقعی مدل های اقتصادی فراوانی برای تنظیم قیمت منابع گرید بر مبنای عرضه و تقاضا و میزان ارزشمندی منابع برای متقاضیان وجود دارد. مذاکره یکی از پر کاربردترین مدلهای اقتصادی در راستای مدیریت منابع در گرید است. عامل های نرم افزاری مذاکره کننده نقشی بسزا در راستای محقق سازی مذاکره ایفا می نمایند. ایده اصلی در این مقاله طراحی عامل رفتار- بازارگرای مذاکره کننده تحت نام (MBDNA )به منظور مدیریت تخصیص منابع در گرید است . MBDNAمقدار مناسب امتیاز قابل واگذاری در فرآیند مذاکره را با لحاظ فاکتورهای رقابت،فرصت،زمان باقیمانده تا deadline و رفتار پیشین حریف حساب می کند.ارزیابی عملکرد MBDNA در مقایسه با عامل مذاکره کننده MDA با رویکرد دو معیار: کامل شدن وظیفه و بودجه پرداختی در محیط شبیه ساز Gridsim صورت پذیرفت.نتایج شبیه سازی نشان دهنده بهبود در هر دو معیار ذکر شده است. عدم مشاهده کامل
در بازارهای واقعی مدل های اقتصادی فراوانی برای تنظیم قیمت منابع گرید بر مبنای عرضه و تقاضا و میزان ارزشمندی منابع برای متقاضیان وجود دارد. مذاکره یکی از پر کاربردترین ... مشاهده کامل
خرید مقاله
ارائه يک پروتکل خوشه‌بندي براي افزايش طول عمر شبکه‌هاي حسگر بيسيم هدی طاهری
پیمان نعمت‌اللهی
محمود نقیب‌زاده
محمد حسین یغمائی‌مقدم
شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
خوشه¬بندي، يک رويکرد کارآمد براي تعديل بار بين گره¬ هاي حسگر و افزايش طول عمر شبکه است. با خوشه¬بندي، داده¬هاي ارسالي گره¬هاي درون خوشه توسط سرخوشه تجميع شده و ... مشاهده کامل
خوشه¬بندي، يک رويکرد کارآمد براي تعديل بار بين گره¬ هاي حسگر و افزايش طول عمر شبکه است. با خوشه¬بندي، داده¬هاي ارسالي گره¬هاي درون خوشه توسط سرخوشه تجميع شده و به ايستگاه پايه ارسال مي¬شود. بنابراين گره¬ها مي¬توانند سربار ارتباطي خود را که از ارسال مستقيم داده¬هايشان به ايستگاه پايه حاصل مي¬شود کاهش دهند. در اين تحقيق، يک پروتکل خوشه¬بندي بر مبناي پروتکل مشهور HEED ارائه شده است که بصورت توزيع شده عمل مي¬کند و هدف آن افزايش طول عمر شبکه مي¬باشد. معيار انتخاب سرخوشه در اين پروتکل، ترکيبي رياضي از دو معيار درجه گره و مركزيت گره با ملاحظه انرژي باقي¬مانده آن است. همچنين در اين پروتكل، خوشه¬بندي زماني انجام مي¬شود که حداقل يکي از سرخوشه¬ها بخش معيني از انرژي خود را مصرف کند. پروتکل ارائه شده در اين تحقيق (iHEED) با دو پروتکل مشهور شبکه¬هاي حسگر بيسيم به لحاظ معيارهاي کارآمدي انرژي مقايسه شده است. نتايج شبيه سازي در نرم¬افزار Matlab نشان مي¬دهد که اين پروتکل از ساير پروتكل¬ها بهتر عمل مي¬کند و يک پروتکل خوشه¬بندي انرژي-کارآمد است. عدم مشاهده کامل
خوشه¬بندي، يک رويکرد کارآمد براي تعديل بار بين گره¬ هاي حسگر و افزايش طول عمر شبکه است. با خوشه¬بندي، داده¬هاي ارسالي گره¬هاي درون خوشه توسط سرخوشه تجميع شده و ... مشاهده کامل
خرید مقاله
يک سامانه‌ي نمايه‌گذاري چند - وزني توزيع شده براي بهبود بازيابي اطلاعات در زبان فارسي محدثه دانش
امید کاشفی
بهروز مینایی
شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
با توجه به حجم وسيع اطلاعات و نرخ بالاي پرسوجو و جريان داده که امروزه با آن مواجه هستيم، نمايهگذاري به عنوان راهحلي براي مبارزه با پيچيدگي ذاتي بازيابي متن ... مشاهده کامل
با توجه به حجم وسيع اطلاعات و نرخ بالاي پرسوجو و جريان داده که امروزه با آن مواجه هستيم، نمايهگذاري به عنوان راهحلي براي مبارزه با پيچيدگي ذاتي بازيابي متن و تسريع امر بازيابي اطلاعات در ميان شمار زيادي از زبانهاي مختلف مورد توجه قرار گرفته است. نمايهگذاري وب فرآيند فيلتر اطلاعات دنياي وب است و نمايهگذار پالاينده اطلاعات آن. زبان فارسي يکي از پرکاربردترين زبان‌هاي خاورميانه است که در کشورهايي نظير ايران، افغانستان و تاجيکستان صحبت مي‌شود. بنابراين ميزان زيادي از اسناد موجود در وب به زبان فارسي هستند، اما متاسفانه تلاش‌هاي محدودي در زمينه بازيابي اين اسناد صورت گرفته است. در اين مقاله راهکاري مناسب جهت بازيابي اسناد فارسي با استفاده از‌ نمايه‌گذاري چند‌-وزني و با تکنيک توزيع‌شدگي ارائه شده است. نمايهگذاري چند-وزني به عنوان روشي براي پاسخگويي کاراتر به پرسوجوها مورد توجه قرار گرفته و کيفيت بازيابي اطلاعات را به طور چشمگيري افزايش ميدهد. به منظور حل مشکل سرعت پايين نمايه¬گذاري چند¬-وزني، به طراحي سيستم نمايه‌گذاري چند-وزني توزيع شده مورد استفاده در سيستم‌هاي بزرگ با دادگان بسيار زياد براي زبان فارسي پرداختيم و با مقايسه اين روش با ساير روش‌ها به نتيجه بهتري هم از نظر سرعت بازيابي و هم از نظر کيفيت اسناد بازيابي شده رسيديم. عدم مشاهده کامل
با توجه به حجم وسيع اطلاعات و نرخ بالاي پرسوجو و جريان داده که امروزه با آن مواجه هستيم، نمايهگذاري به عنوان راهحلي براي مبارزه با پيچيدگي ذاتي بازيابي متن ... مشاهده کامل
خرید مقاله
بررسی يک روش خوشه بندی بر اساس تئوری بازی ها در شبکه‌های حسگر بی سيم سميرا احسانی
رويا منوچهر
شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
تئوری بازيها سالهاست که به عنوان شاخه اي از رياضيات کاربردی در زمينه های مختلف علوم از جمله اقتصاد، سياست، علوم اجتماعی و غيره بکار گرفته مي‌شود. اخيراً تلاش¬های زیادی ... مشاهده کامل
تئوری بازيها سالهاست که به عنوان شاخه اي از رياضيات کاربردی در زمينه های مختلف علوم از جمله اقتصاد، سياست، علوم اجتماعی و غيره بکار گرفته مي‌شود. اخيراً تلاش¬های زیادی در زمینه حل مسائلی همچون مسیریابی و کنترل ازدحام در شبکه‌هاي Ad-hoc و شبکه¬های حسگر بي‌سيم با استفاده از این تکنیک صورت گرفته است. در اين مقاله، بر پايه الگوريتم LEACH كه يك الگوريتم خوشه بندي توزيع شده مطرح در شبکه¬های حسگر بی¬سیم است و با ايده گرفتن از روش¬های تئوری بازيها، الگوريتم بهبود يافته LEACH ارائه مي‌شود. در اين الگوريتم بهبود يافته هر نود تلاش مي‌کند تا منافع خودش را که افزايش طول عمر و کاهش مصرف انرژي است؛ تامين کند. شبيه سازی الگوريتم فوق و مقايسه آن با الگوريتم LEACH نشان مي¬دهد که اين الگوريتم به نسبت کارايی بهتری داشته و ضمن افزايش جزئي طول عمر شبکه، تعداد دورهاي بدون سرخوشه را نسبت به الگوريتم LEACH به طور قابل توجهی کاهش مي دهد. عدم مشاهده کامل
تئوری بازيها سالهاست که به عنوان شاخه اي از رياضيات کاربردی در زمينه های مختلف علوم از جمله اقتصاد، سياست، علوم اجتماعی و غيره بکار گرفته مي‌شود. اخيراً تلاش¬های زیادی ... مشاهده کامل
خرید مقاله
ارائه يك پرونده تركيبي كاربر براي كشف تقلب در شبكه‌هاي مخابراتي سلولي بي‌سيم مهدی شجری
مونا بخارایی
شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
در اين مقاله يك مدل جهت جلوگيري و تشخيص عمليات افراد متقلب در شبكه‌هاي سلولي بي‌سيم ارائه مي‌نماييم. مدل ما با در نظر گرفتن تاريخچه و وضعيت فعاليت و ... مشاهده کامل
در اين مقاله يك مدل جهت جلوگيري و تشخيص عمليات افراد متقلب در شبكه‌هاي سلولي بي‌سيم ارائه مي‌نماييم. مدل ما با در نظر گرفتن تاريخچه و وضعيت فعاليت و تحرك فعلي كاربر پرونده‌اي تركيبي را براي هريك از كاربران تشكيل مي‌دهد. اين "پرونده تركيبي كاربر تمامي فعاليت‌ها وزنجيره ای از تحرك‌‌‌هاي جديد هريك ازكاربران را با پرونده قبلشان مقايسه وزني مي‌كند. تحليل رفتار كاربر از نظر فعاليت و تحرك بسيار اهميت داشته و حتی مي‌توان اين پرونده تركيبي را بعنوان " امضاء" كاربر در شبكه‌هاي سلولي در نظر گرفت. از آنجا كه هر يك از كاربران رفتارهاي متفاوتي دارند، ما در مدل پيشنهادي كاربران را به سه دسته كلي كاربران با رفتار منظم، نيمه منظم و نا منظم تقسيم بندي مي‌كنيم. اين امر موجب مي‌شود كه ميزان تشخيص اشتباه تقلب توسط سيستم كاهش ‌يابد. نتايج تست و آزمايش مدل مذكور بر روي داده‌هاي واقعي نشان مي‌دهد كه اين مدل قادر به تشخيص بخش عمده‌اي از تقلبات مي‌باشد. همچنين، ميزان هزينه كشف تقلب توسط مدل پيشنهادي نيز بررسي شده است. عدم مشاهده کامل
در اين مقاله يك مدل جهت جلوگيري و تشخيص عمليات افراد متقلب در شبكه‌هاي سلولي بي‌سيم ارائه مي‌نماييم. مدل ما با در نظر گرفتن تاريخچه و وضعيت فعاليت و ... مشاهده کامل
خرید مقاله
ارائه يك مدل پيش‌بيني بهينه براي مسير كاربران در شبكه‌هاي سلولي بي‌سيم مهدی شجری
مونا بخارایی
شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
امروزه رشد تعداد كاربران و حجم جابه‌جايي داده‌ها در شبكه‌هاي سلولي بطور چشم‌گيري افزايش يافته است. از اين رو اپراتورهاي تلفن همراه با پيچيده‌گي‌هاي بيشتري براي مديريت و انجام عمليات ... مشاهده کامل
امروزه رشد تعداد كاربران و حجم جابه‌جايي داده‌ها در شبكه‌هاي سلولي بطور چشم‌گيري افزايش يافته است. از اين رو اپراتورهاي تلفن همراه با پيچيده‌گي‌هاي بيشتري براي مديريت و انجام عمليات بر روي شبكه خود مواجه هستند. پيش‌بيني اطلاعات مكاني كاربران در اين نوع شبكه‌ها از اهميت بالايي برخوردار است، چراكه چنين اطلاعاتي يكي از موارد مهم در "كنترل ايجاد تماس‌" محسوب مي‌شود. همچنين مدل پيشنهادي مي‌تواند به سيستم مديريت شبكه از لحاظ بهينه‌سازي و كاهش تراكم كمك نمايد. ما در مدل پيشنهادي الگوريتم زنجيره ماركوف را توسعه داده و با استفاده از ايجاد زنجيره‌اي از مسير گذشته و كنوني كاربر مسير بعدي وي را پيش‌بيني مي‌نماييم. به منظور بهينه‌سازي و كاهش حجم اطلاعات، مسيرهاي پيش‌بيني شده را بر اساس نزديكترين ميزان تشابه در مقدار پيش بيني بدست آمده، در يكديگر را ادغام مي‌كنيم. در پايان، نتايج حاصل از پياده‌سازي مدل پيشنهادي و ارزيابي خواهيم پرداخت. عدم مشاهده کامل
امروزه رشد تعداد كاربران و حجم جابه‌جايي داده‌ها در شبكه‌هاي سلولي بطور چشم‌گيري افزايش يافته است. از اين رو اپراتورهاي تلفن همراه با پيچيده‌گي‌هاي بيشتري براي مديريت و انجام عمليات ... مشاهده کامل
خرید مقاله
طراحي الگوريتم شناسايي عاطفه از حالتهاي چهره به کمک مجموعه هاي فازي شهودي آيدا اسدي صومعه
غلامعلي منتظر
شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
شناسايي حالتهاي چهره و به دنبال آن تشخيص عواطف کاربر نقش مهمي در اثربخشي و افزايش کارايي استفاده از فنّاوريهاي نوين رايانه‌اي دارد و امروزه بخش مهمي از حوزة علم ... مشاهده کامل
شناسايي حالتهاي چهره و به دنبال آن تشخيص عواطف کاربر نقش مهمي در اثربخشي و افزايش کارايي استفاده از فنّاوريهاي نوين رايانه‌اي دارد و امروزه بخش مهمي از حوزة علم تعامل انسان- رايانه را شکل داده است. درک عواطف به روشهاي مختلفي صورت مي‌گيرد که شناسايي حالتهاي چهره از دقيق‌ترين روشهاي آن است. هدف از اين مقاله ارائه روشي نوين براي شناسايي حالتهاي چهره با استفاده از دوربين وبي متصل به يک رايانه است. براي تشخيص حالتهاي مختلف ابتدا خصيصه‌هاي کليدي استخراج و سپس از رويکرد دسته‌بندي براساس حداقل فاصله براي شناسايي حالتها استفاده شده است. مجموعه‌هاي فازي شهودي با در نظر گرفتن دو درجة «عضويت» و «عدم عضويت» روش مناسبي را براي مواجهه با فضاي عدم قطعيت حاکم بر مسئله پيشنهاد مي‌کند. رويکرد دسته‌بندي استفاده شده در اين مسئله مبتني بر حداقل فاصله بين دو مجموعة فازي شهودي است. نتايج اين پژوهش عملکرد بهتر مجموعه‌هاي فازي شهودي را نسبت به مجموعه‌هاي فازي معمولي در تشخيص حالتهاي چهره نشان مي‌دهد. عدم مشاهده کامل
شناسايي حالتهاي چهره و به دنبال آن تشخيص عواطف کاربر نقش مهمي در اثربخشي و افزايش کارايي استفاده از فنّاوريهاي نوين رايانه‌اي دارد و امروزه بخش مهمي از حوزة علم ... مشاهده کامل
خرید مقاله
ارائه الگوريتم حريصانه- خطي جهت توليد خودکار چينش مدارهاي کوانتومي هوشيار ذوالفقارنسب
سيد مرتضي حسيني
شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
اگر رايانه‌اي کوانتومي در اختيار بود، پيچيده‌ترين روش‌هاي رمزنگاري کنوني، در کسري از ثانيه رمزگشايي مي‌شدند که دليل اين امر را بايد در پردازشِ فوق‌العاده سريعِ پردازنده‌هاي کوانتومي جستجو کرد. ... مشاهده کامل
اگر رايانه‌اي کوانتومي در اختيار بود، پيچيده‌ترين روش‌هاي رمزنگاري کنوني، در کسري از ثانيه رمزگشايي مي‌شدند که دليل اين امر را بايد در پردازشِ فوق‌العاده سريعِ پردازنده‌هاي کوانتومي جستجو کرد. طراحي‌هايي که تاکنون توسط متخصصان به منظور ساخت اين رايانه‌ها صورت گرفته، به‌صورت دستي و بدون کمک ابزارهاي خودکارِ طراحي بوده است. در اين مقاله، الگوريتم حريصانه- خطي براي توليد خودکارِ چينش مدارهاي کوانتومي در فناوري تله يوني، ارائه مي‌شود. هدف از ارائه اين الگوريتم، کاهش مساحت و هم‌چنين کاهش تأخير اجراي مدار، با کمک ايجاد کوتاه‌ترين مسير بين تله‌هاي يوني مي‌باشد. نتايج تجربيِ حاصل از پياده‌سازي نشان مي‌دهد که اين الگوريتم تأثير قابل ملاحظه‌اي در کاهش مساحت و تأخير مدار دارد. عدم مشاهده کامل
اگر رايانه‌اي کوانتومي در اختيار بود، پيچيده‌ترين روش‌هاي رمزنگاري کنوني، در کسري از ثانيه رمزگشايي مي‌شدند که دليل اين امر را بايد در پردازشِ فوق‌العاده سريعِ پردازنده‌هاي کوانتومي جستجو کرد. ... مشاهده کامل
خرید مقاله
معرفی يک معيار شباهت حساس به پرسش برای خوشه بندی اسناد در سيستم‌های بازيابی اطلاعات متنی محمدرضا ولی زاده
منصور ذوالقدری جهرمی
نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
...
خرید مقاله
استفاده از برنامه نويسی ژنتيک جهت توسعه پرسش کاربر در سيستم‌های بازيابی اسناد علی برجی
منصور ذوالقدری جهرمی
نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
...
خرید مقاله
کنفرانس‌ها و رخدادها

عضویت در انجمن کامپیوتر ایران
جستجوی مقالات