فا   |   En
ورود به سایت
عنوان مقاله نویسنده (ها) مربوط به کنفرانس چکیده
ارائه یک چارچوب تجمیعی در یادگیری به روش نیمه‌نظارتی رضا عزمی
بشری پیشگو
نرگس نوروزی
محمدرضا کیوانپور
شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
امروزه در بسیاری از مسائل یادگیری، برچسب¬زنی به تمامی داده¬ها، از نظر عملی و یا به لحاظ اقتصادی امکان¬پذیر نمی¬باشد؛ این امر منجر به ایجاد مسائلی می¬شود که در آنها ... مشاهده کامل
امروزه در بسیاری از مسائل یادگیری، برچسب¬زنی به تمامی داده¬ها، از نظر عملی و یا به لحاظ اقتصادی امکان¬پذیر نمی¬باشد؛ این امر منجر به ایجاد مسائلی می¬شود که در آنها تنها تعداد کمی از داده¬ها دارای برچسب و مابقی، فاقد برچسب می¬باشند. از اینرو در سال¬های اخیر، تلاش¬های فراوانی در جهت ایجاد و بهبود روش¬های یادگیری نیمه¬نظارتی صورت گرفته است. ما نیز در این مقاله به ارائه¬ی چارچوبی تجمیعی در یادگیری نیمه¬نظارتی می¬پردازیم که به صورت همزمان از نتایج چندین طبقه¬بند نیمه-نظارتی، بهره می¬گیرد. انتخاب مناسب طبقه¬بندهای مورد استفاده در چارچوب پیشنهادی، نقش بسیار مهمی در کارایی این روش ایفا می¬نماید. به همین منظور ما در این¬ مقاله دو الگوریتم نیمه¬نظارتی جدید با نام¬های EFM و MCO-Trainingکه صورتی بهبودیافته از طبقه¬بندهای نیمه¬نظارتی EM و Co-Training می¬باشند، به جهت قرارگیری در چارچوب موردنظر، ارائه می¬دهیم. آزمایشات صورت¬گرفته بر تعدادی از مجموعه داده¬های استاندارد، گویای برتری طبقه¬بندهای نیمه¬نظارتی بهبودیافته، نسبت به شکل سنتی خود و نیز برتری طبقه¬بند نیمه¬نظارتی تجمیعی نسبت به استفاده¬ی منفرد از طبقه¬بندهای نیمه¬نظارتی می¬باشد. عدم مشاهده کامل
امروزه در بسیاری از مسائل یادگیری، برچسب¬زنی به تمامی داده¬ها، از نظر عملی و یا به لحاظ اقتصادی امکان¬پذیر نمی¬باشد؛ این امر منجر به ایجاد مسائلی می¬شود که در آنها ... مشاهده کامل
خرید مقاله
معرفي يک شبکه عصبي خودسازمان‌ده رشديابنده سلسله مراتبي سريع زهرا بهمنی
رضا صفابخش
شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
شبكه‌هاي عصبي خودسازمان‌ده دسته مهمي از شبكه‌هاي عصبي هستندکه با وجود توانايي بالا، مشکلاتي از جمله سرعت آموزش و اجراي پايين دارند. علت اين مسئله لزوم مقايسه ورودي با همه¬ي ... مشاهده کامل
شبكه‌هاي عصبي خودسازمان‌ده دسته مهمي از شبكه‌هاي عصبي هستندکه با وجود توانايي بالا، مشکلاتي از جمله سرعت آموزش و اجراي پايين دارند. علت اين مسئله لزوم مقايسه ورودي با همه¬ي نورون¬هاي شبکه به منظور يافتن نورون برنده مي-باشد. هزينه محاسباتي اين شبكه¬ها با افزايش اندازه شبكه به صورت خطي افزايش مي¬يابد. از شبکه¬هاي خودسازمان¬ده سلسله-مراتبي مي¬توان براي افزايش سرعت در زمان آموزش و اجرا استفاده نمود در اين حالت، به دليل عدم مقايسه داده ورودي با کليه نورون‌هاي شبکه مي‌توان به سرعت يادگيري و بکارگيري بيشتري در شبکه دست يافت. بنابراين اگر شبکه¬اي با N نورون داشته-باشيم در حالت يک سطحي به N مقايسه نياز مي¬باشد ولي در شبکه¬اي با L سطح، تعدا مقايسات به کاهش مي¬يابد. اين امر خصوصاً در شبکه‌هاي بزرگي که قرار است با حجم زيادي داده آموزش داده شوند حائز اهميت است. در اين مقاله يک شبکه عصبي خودسازمان‌ده رشديابنده سلسله¬مراتبي جديد با هدف افزايش سرعت آموزش و بکارگيري معرفي شده است همچنين اين شبکه تعداد پارامترهاي کمتري نسبت به ساير شبکه¬هاي خودسازمان¬ده دارد. نتايج آزمايش‌هاي تجربي صورت گرفته نشان‌دهنده سرعت بالاي روش پيشنهادي (حدوداً 5برابر) در مقايسه با شبکه¬ي رشديابنده يک سطحي است. اين در حالي است که دقت شبکه تغيير چنداني نداشته است. عدم مشاهده کامل
شبكه‌هاي عصبي خودسازمان‌ده دسته مهمي از شبكه‌هاي عصبي هستندکه با وجود توانايي بالا، مشکلاتي از جمله سرعت آموزش و اجراي پايين دارند. علت اين مسئله لزوم مقايسه ورودي با همه¬ي ... مشاهده کامل
خرید مقاله
زمانبندي سيستم‌هاي کارگاهي انعطاف‌پذير با استفاده از الگوریتم ایمنی مصنوعی زهره داورزنی
محمدرضا اکبرزاده توتونچی
شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
يکي از مهمترين مسائل در حوزه هاي مديريت پروژه و مسائل بهينه سازي، زمانبندي سيستم هاي توليد کارگاهي انعطاف پذير (FJSP) مي باشد. در اين مقاله ما زمانبندي سيستم ... مشاهده کامل
يکي از مهمترين مسائل در حوزه هاي مديريت پروژه و مسائل بهينه سازي، زمانبندي سيستم هاي توليد کارگاهي انعطاف پذير (FJSP) مي باشد. در اين مقاله ما زمانبندي سيستم هاي توليد کارگاهي انعطاف پذيررا با هدف مينيمم نمودن ماکزيمم زمان اتمام کارها (Cmax) مورد بررسي قرار خواهيم داد. اين مساله يک مساله NP-Hard محسوب مي گردد. دراين تحقيق يک الگوريتم ايمني مصنوعي بر پايه نگرش سلسله مراتبي براي حل مساله پيشنهاد شده است که در آن براي نمايش آنتي بادي ها از نمايشRandom Key استفاده مي گردد. به منظور نشان دادن کارايي الگوريتم پيشنهادي چندين نمونه از داده هاي موجود در اين مساله مورد استفاده قرار گرفته است. نتايج آزمايشات انجام شده نشان مي دهد که اين الگوريتم توانايي دستيابي به نقاط بهينه را براي داده هاي مختلف دارا است. عدم مشاهده کامل
يکي از مهمترين مسائل در حوزه هاي مديريت پروژه و مسائل بهينه سازي، زمانبندي سيستم هاي توليد کارگاهي انعطاف پذير (FJSP) مي باشد. در اين مقاله ما زمانبندي سيستم ... مشاهده کامل
خرید مقاله
دو الگوريتم اکتشافي براي حفظ حريم خصوصی در کاوش سودمندي طاهر ره‌گوی
رضا منصفی
شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
در سال¬هاي اخير حفظ حريم خصوصی در داده¬کاوي و انتشار داده¬ها به¬عنوان يک مبحث مهم تحقيقاتي مورد توجه محققين قرار گرفته است. مسأله مهم در اين مبحث، چگونگي برقراري تعادل ... مشاهده کامل
در سال¬هاي اخير حفظ حريم خصوصی در داده¬کاوي و انتشار داده¬ها به¬عنوان يک مبحث مهم تحقيقاتي مورد توجه محققين قرار گرفته است. مسأله مهم در اين مبحث، چگونگي برقراري تعادل بين حفظ حريم خصوصی و کيفيت داده¬ها مي¬باشد. اين مقاله به بررسي حفظ حريم خصوصی در يکي از روش¬هاي داده¬کاوي به نام کاوش سودمنديمي¬پردازد. الگوريتم¬هاي قبلي ارائه شده در اين زمينه اگرچه به خوبي توانسته¬اند حريم خصوصی را حفظ کنند، اما از لحاظ کيفيت داده¬هاي توليد شده از کارايي مناسبي برخوردار نيستند. الگوريتم¬هاي اکتشافي ارائه شده در اين مقاله علاوه بر اين¬که به خوبي حريم خصوصی را حفظ مي¬کنند، داده-هاي با کيفيت بهتري را نسبت به الگوريتم¬هاي پيشين توليد مي¬کنند. نتايج آزمايشات ارائه شده در اين مقاله نشان مي¬دهد که الگوريتم¬هاي ارائه شده از لحاظ کارايي نسبت به الگوريتم¬هاي پيشين از برتري چشم¬گيري برخوردار هستند. عدم مشاهده کامل
در سال¬هاي اخير حفظ حريم خصوصی در داده¬کاوي و انتشار داده¬ها به¬عنوان يک مبحث مهم تحقيقاتي مورد توجه محققين قرار گرفته است. مسأله مهم در اين مبحث، چگونگي برقراري تعادل ... مشاهده کامل
خرید مقاله
دو الگوريتم اکتشافي براي حفظ حريم خصوصی در کاوش سودمندي طاهر ره‌گوی
رضا منصفی
شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
...
دو الگوريتم اکتشافي براي حفظ حريم خصوصی در کاوش سودمندي
دو الگوريتم اکتشافي براي حفظ حريم خصوصی در کاوش سودمندي
خرید مقاله
k-نگهبان همکار در گالري هنر علی آقاکبی
علی محدث خراسانی
شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
مساله گالري هنر اين پرسش را مطرح مي کند که چه تعداد نگهبان براي ديدن هر نقطه از چندضلعي کافي است. مجموعه اي از نقاط را در چندضلعي ... مشاهده کامل
مساله گالري هنر اين پرسش را مطرح مي کند که چه تعداد نگهبان براي ديدن هر نقطه از چندضلعي کافي است. مجموعه اي از نقاط را در چندضلعي ، مجموعه نگهبان همکار براي گوييم هر گاه مجموعه نگهبانان و گراف رؤيت پذيري مجموعه نگهبانان ، در متصل باشند. در اين مقاله مجموعه جديد را مطرح مي کنيم و به آن k-نگهبان همکار مي¬گوييم، درصورتيکه شرايط زير را داشته باشد: الف) براي هر نقطه در ، نقطه در وجود داشته باشد، بطوريکه از قابل رؤيت باشد. ب) مجموعه گراف رؤيت پذيري متصل باشد. ج) هر نقطه در ، حداقل توسط نقطه ديگر در قابل رؤيت باشد. در اين مقاله ابتدا الگوريتمي براي کاهش تعداد نگهبانان همکار معرفي کرده و نشان مي دهيم که اين الگوريتم براي چندضلعي هاي شانه اي دو سر، مجموعه نگهبانان همکار را به کاهش مي دهد. سپس ثابت مي کنيم که هر n ضلعي حداکثر به نگهبان از مجموعه k-نگهبان همکار نياز دارد. عدم مشاهده کامل
مساله گالري هنر اين پرسش را مطرح مي کند که چه تعداد نگهبان براي ديدن هر نقطه از چندضلعي کافي است. مجموعه اي از نقاط را در چندضلعي ... مشاهده کامل
خرید مقاله
تحلیل امنیتی یک طرح امضای آستانه‌ای جديد با تأييدکننده مشخص شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
در یک طرح امضای هدایت شده، امضا برای یک تأییدکننده¬ی مشخص صادر می¬شود و تنها آن تأییدکننده¬ی مشخص می¬تواند اعتبار امضا را بررسی نماید. همچنین در مواقع لازم و ضروری، ... مشاهده کامل
در یک طرح امضای هدایت شده، امضا برای یک تأییدکننده¬ی مشخص صادر می¬شود و تنها آن تأییدکننده¬ی مشخص می¬تواند اعتبار امضا را بررسی نماید. همچنین در مواقع لازم و ضروری، یک شخص سومی می¬تواند با کمک امضاکننده یا تأییدکننده¬ی مشخص، امضا را تأیید نماید؛ درست به همان صورتی که تأییدکننده¬ی مشخص انجام می¬دهد. اینگونه امضاها به طور گسترده¬ای برای موقعیت¬هائی استفاده می¬شوند که حفظ محرمانگی تأییدکننده اهمیت بسیاری داشته باشد. طرح امضای هدایت شده آستانه¬ای نیز توسیعی از طرح امضای هدایت شده است که در آن یک گروه از امضاکنندگان با کمک یکدیگر می¬توانند امضایی را صورت ¬دهند. در این مقاله قصد داریم تا یک طرح امضای هدایت شده آستانه¬ای جدید را که در مدل اوراکل تصادفی دارای اثبات امنیتی است را در مقابل حمله¬ی تبانی مورد تحلیل قرار دهیم. همچنین در ادامه¬ی کار خود، بهبود طرح مذکور را ارائه خواهیم داد. عدم مشاهده کامل
در یک طرح امضای هدایت شده، امضا برای یک تأییدکننده¬ی مشخص صادر می¬شود و تنها آن تأییدکننده¬ی مشخص می¬تواند اعتبار امضا را بررسی نماید. همچنین در مواقع لازم و ضروری، ... مشاهده کامل
خرید مقاله
ایجاد چندضلعی حلزونی شبه مثلث‌بندی شده با استفاده از پوسته‌های محدب لایه‌ای علی نوراله
فهیمه طاهرخانی
شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
ایجاد چندضلعی ساده تصادفی و شبه مثلث¬بندی یک چندضلعی از مسائل مطرح در هندسه محاسباتی محسوب می¬شوند. تولید چندضلعی تصادفی در زمینه بررسی صحت و درستی الگوریتم¬ها مورد استفاده قرار ... مشاهده کامل
ایجاد چندضلعی ساده تصادفی و شبه مثلث¬بندی یک چندضلعی از مسائل مطرح در هندسه محاسباتی محسوب می¬شوند. تولید چندضلعی تصادفی در زمینه بررسی صحت و درستی الگوریتم¬ها مورد استفاده قرار می¬گیرد. در این مقاله الگوریتمی جدید برای ایجاد یک چندضلعی ساده حلزونی از مجموعه نقاط تصادفیS در صفحه با استفاده از پوسته¬های محدب لایه¬ای ارائه شده است که به طور همزمان نیز شبه مثلث¬بندی روی آن انجام می¬شود. این الگوریتم ابداعی جدید دارای مرتبه زمانی O(nlogn) است، لذا جزو الگوریتم¬های بهینه به شمار می¬آید. عدم مشاهده کامل
ایجاد چندضلعی ساده تصادفی و شبه مثلث¬بندی یک چندضلعی از مسائل مطرح در هندسه محاسباتی محسوب می¬شوند. تولید چندضلعی تصادفی در زمینه بررسی صحت و درستی الگوریتم¬ها مورد استفاده قرار ... مشاهده کامل
خرید مقاله
ارائه یک معماری عامل‌گرا برای تامین اعلان هشدار هوشمند در سیستم‌های ERP حسن حقیقی
سجاد قربانی
شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
در سامانه‌های جامع اطلاعاتی سنتی، موقعیت سازمانی مسئول مجبور بود خود و در مقاطع زمانی مناسب (البته به تشخیص خود) به جستجو در اطلاعات حجیم ثبت شده بپردازد تا حفظ ... مشاهده کامل
در سامانه‌های جامع اطلاعاتی سنتی، موقعیت سازمانی مسئول مجبور بود خود و در مقاطع زمانی مناسب (البته به تشخیص خود) به جستجو در اطلاعات حجیم ثبت شده بپردازد تا حفظ تعادل یا از بین رفتن آن‌را در هر جنبه از عملکرد سامانه بررسی نماید؛ در مقابل، در سامانه‌های ERP باید سطح مناسبی از هوشمندی پیش‌بینی شود تا در صورت از بین رفتن تعادل در هر جنبه از عملکرد سامانه، این موضوع به یک یا چند موقعیت سازمانی مشخص در ساختار سازمانی اطلاع داده شود. در این مقاله، بر اساس دیدگاه عامل¬گرا، یک معماری پیشنهاد می¬شود که با تکیه بر چندین عامل مستقل ولی همکار، به پیاده‌سازی اعلان هشدار هوشمند در سیستم¬های ERP کمک می¬نماید. عدم مشاهده کامل
در سامانه‌های جامع اطلاعاتی سنتی، موقعیت سازمانی مسئول مجبور بود خود و در مقاطع زمانی مناسب (البته به تشخیص خود) به جستجو در اطلاعات حجیم ثبت شده بپردازد تا حفظ ... مشاهده کامل
خرید مقاله
الگوریتمی جدید برای تولید چندضلعی ساده از مجموعه نقاط مسطح تصادفی به روش لایه‌های محدب علی نوراله
راحله اله‌وردی
سمیرا حسینی
شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
توليد چند¬ضلعی ساده تصادفی از جمله مسائل مطرح در هندسه محاسباتی می¬باشد. این مساله در بررسی صحت عملکرد الگوریتم¬ها و نیز در زمینه¬های مختلف گرافيک کامپيوتری نظیر خلق تصاویر پدیده¬های ... مشاهده کامل
توليد چند¬ضلعی ساده تصادفی از جمله مسائل مطرح در هندسه محاسباتی می¬باشد. این مساله در بررسی صحت عملکرد الگوریتم¬ها و نیز در زمینه¬های مختلف گرافيک کامپيوتری نظیر خلق تصاویر پدیده¬های طبیعی تصادفی (مانند پدیده ابر¬ و سطح زمین)، به¬طور گسترده¬ای مورد استفاده قرار می¬گیرد. در این مقاله یک الگوریتم جدید برای تولید چندضلعی ساده تصادفی از یک مجموعه¬ نقاط تصادفی واقع بر صفحه ارائه شده است. در این الگوریتم ابتدا لایه¬های محدب نقاط تولید می¬شوند و سپس با¬¬ استفاده از این لایه¬ها و برخی خواص موجود در آن¬ها، یک چند¬ضلعی از نقاط تولید می¬گردد. پیچیدگی زمانی این الگوريتم از مرتبه Ο(nlogn) می¬باشد که نشان می¬دهد این الگوریتم از نظر زمانی در وضعیت بهینه قرار دارد. از آنجا که زمان اجرا در برخی از کاربرد¬های بلادرنگ نظیر بازی¬های رایانه¬ای از اهمیت بالایی برخوردار است، این الگوریتم می¬تواند در این¬گونه موارد بسیار مفید واقع شود. عدم مشاهده کامل
توليد چند¬ضلعی ساده تصادفی از جمله مسائل مطرح در هندسه محاسباتی می¬باشد. این مساله در بررسی صحت عملکرد الگوریتم¬ها و نیز در زمینه¬های مختلف گرافيک کامپيوتری نظیر خلق تصاویر پدیده¬های ... مشاهده کامل
خرید مقاله
کنفرانس‌ها و رخدادها

عضویت در انجمن کامپیوتر ایران
جستجوی مقالات