فا   |   En
ورود به سایت
مشاهده‌ مشخصات مقاله

بهينه سازي شبکه عصبي - فازي LOLIMOT با الگوريتم تکامل تفاضلي جهت تخمين توابع

نویسنده (ها)
  • وحیده کیخا
  • حیات خوبی‌پور
مربوط به کنفرانس شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
چکیده در اين مقاله قصد داريم با ترکيب روش تکامل تفاضلي با درخت مدل خطي محلي، تعداد نرونهاي مدل اصلي را براي رسيدن به خطاي مشخصي کاهش دهيم و ساختار درخت مدل خطي محلي را بهينه کنيم. در واقع با استفاده از توانايي سيستم هاي عصبي- فازي و روشهاي تکاملي، سيستم همهمنظوره اي با حجم محاسبات کم و زمان اجراي پايين جهت تخمين توابع معرفي کرده، سپس کارايي آن را با الگوريتم اصلي مقايسه مي کنيم. نتايج نشان مي دهد سيستم معرفي شده داراي کارايي مناسب تري نسبت به الگوريتم اصلي و روشهای قبلی است.
قیمت
  • برای اعضای سایت : ۱٠٠,٠٠٠ ریال
  • برای دانشجویان عضو انجمن : ۲٠,٠٠٠ ریال
  • برای اعضای عادی انجمن : ۴٠,٠٠٠ ریال

خرید مقاله