فا   |   En
ورود به سایت
مشاهده‌ مشخصات مقاله

معرفی یک روش ترکیبی به منظور بازیابی موثر تصاویر

نویسنده (ها)
  • ابراهیم نادری
  • بیتا شادگار
  • محمد شهرام معین
مربوط به کنفرانس شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
چکیده در اين تحقيق، روشي کارا براي بازيابي تصاوير ارائه شده که در آن، بر اساس آموزش، نتايج طي فرآيندي ترکيبي، بصورت مرتب شده به کاربر ارائه مي‌شود. در روش پيشنهادي، از اطلاعات متني موجود در کنار تصاوير براي استخراج ويژگي‌هاي معنايي و از محتواي تصاوير به منظور استخراج ويژگي‌هاي بصري و‌ آموزش مدل مرتب ‌سازي استفاده مي‌شود. مدل مرتب ‌سازي تابعي است که تصاوير پرس‌وجو و مجموعه‌داده را بعنوان ورودي دريافت کرده و نتايج را بصورت مرتب بر روي خروجي مي‌فرستد. در اين مقاله، ماژول بصري، ورودي‌اش را از ماژول متني دريافت نموده و خروجي آن، به منظور توليد و بهبود نتايج نهايي، با نتايج ماژول متني ترکيب مي‌شود. از آنجا که معيار کارايي مورد استفاده، به ازاي هر پرس‌وجو محاسبه مي‌شود، در روش پيشنهادي از فرآيندِ آموزشي تکراري استفاده شده که در آن، معيار کارايي هر پرس‌وجو، در تمامي مراحل فرآيند تأثير گذار است. نتايج بدست آمده از اعمال روش ارائه شده بر روي مجموعه داده ImageCLEF، نشان دهنده کارايي بالاي اين روش در مقايسه با ساير تحقيقات قبلي انجام شده است.
قیمت
  • برای اعضای سایت : ۱٠٠,٠٠٠ ریال
  • برای دانشجویان عضو انجمن : ۲٠,٠٠٠ ریال
  • برای اعضای عادی انجمن : ۴٠,٠٠٠ ریال

خرید مقاله