فا   |   En
ورود به سایت
مشاهده‌ مشخصات مقاله

ايجاد گوناگوني درسيستم تلفيق طبقه بندها با تنظيم وزن‌ها

نویسنده (ها)
  • مهدی سالخورده حقیقی
  • هادی صدوقی یزدی
  • عابدین واحدیان
مربوط به کنفرانس شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
چکیده در اين مقاله روشي جديد براي تلفيق طبقه بندها در سيستمهايي با چند طبقه بند معرفي گرديده است. مبناي اين روش بر ايجاد گوناگوني در طبقه بندهاي پايه با استفاده از تغيير وزنها مي باشد. از آنجايي كه وجود گوناگوني در طبقه بندهاي پايه كليد اصلي در تلفيق طبقه بندها است و اينكه تلفيق تعدادي طبقه بند مشابه كه گوناگوني اندكي دارند نميتواند باعث بالارفتن كارايي كلي سيستمي با چند طبقهبند گردد لذا ضرورت دارد طبقه بندهاي پايه تاحد امكان گوناگون بوده و رفتارهاي متفاوتي در محدوده فضاي ورودي ازخود نشان دهند. به همين منظور در اين مقاله از الگوريتم PSO به شكل ويژهاي براي ايجاد گوناگوني در طبقه بندهاي پايه استفاده شده است. در نهايت نيز روشي براي تلفيق طبقه بندهاي پايه بر مبناي تعريف گوناگوني آنها و نيز معيار جديدي براي تعيين گوناگوني معرفي شده است. كارايي اين روش با چندين روش تلفيق طبقه بندها مقايسه گرديده است.
قیمت
  • برای اعضای سایت : ۱٠٠,٠٠٠ ریال
  • برای دانشجویان عضو انجمن : ۲٠,٠٠٠ ریال
  • برای اعضای عادی انجمن : ۴٠,٠٠٠ ریال

خرید مقاله