فا   |   En
ورود به سایت
مشاهده‌ مشخصات مقاله

محکي براي سيستم‌هاي مديريت جريان داده احتمالاتي

نویسنده (ها)
  • آرميتا کراچی
  • محمد قلمبر دزفولي
  • مصطفی سانيجی حق‌جو
مربوط به کنفرانس شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
چکیده عدم دقت ذاتي داده در بسياري از برنامه¬هاي کاربردي، لزوم مديريت عدم قطعيت را نشان مي¬دهد. از آنجا که مديريت عدم قطعيت در داخل برنامه¬هاي کاربردي پيچيده بوده علاوه بر اينکه کارآمد نيز نمي¬باشد، نياز به سيستمي است که بتواند داده¬هاي غيرقطعي را به طور مناسبي مديريت کند. رويکردهاي مختلفي در اين رابطه وجود دارد اما روش استانداري نياز است که به صورت کارآمدي تمامي روش¬هاي موجود را با يکديگر مقايسه کند. محک پيشنهادي ما به منظور ارزيابي عملکرد سيستم¬هاي مديريت جريان داده احتمالاتي (PDSMS) در مقايسه با يکديگر و همچنين پايگاه داده¬هاي احتمالاتي (PDB) طراحي شده است. محک PLR نسخه احتمالاتي محک Linear Road است که خصوصيات ترافيکي يک سيستم بزرگراه ساده را شبيه¬سازي مي-کند. در محک پيشنهادي با استفاده از تعريف عوارض متغير، ميزان تراکم بزرگراه¬ها مديريت مي¬شود در حالي¬که بيشترين تمرکز بر روي مفاهيم احتمالاتي است. در اين مقاله، بعد از مقدمه¬اي کوتاه در خصوص محک در سيستم¬هاي احتمالاتي، چالش¬هاي موجود را مورد بررسي قرار مي¬دهيم. ساختار محک پيشنهادي را با توصيف داده¬هاي ورودي، پرس¬وجوها و معيارهاي ارزيابي بررسي مي¬کنيم. در آخر نيز مقايسه عملکرد برخي از PDSMSها را به عنوان کار آينده خود مطرح مي¬نماييم.
قیمت
  • برای اعضای سایت : ۱٠٠,٠٠٠ ریال
  • برای دانشجویان عضو انجمن : ۲٠,٠٠٠ ریال
  • برای اعضای عادی انجمن : ۴٠,٠٠٠ ریال

خرید مقاله