فا   |   En
ورود به سایت
مشاهده‌ مشخصات مقاله

IUI_B : واسط کاربری هوشمند مبتنی بر عامل برای نابینایان

نویسنده (ها)
  • الهام عبد نیکویی‌پور
  • احمد عبداله‌زاده بارفروش
مربوط به کنفرانس شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
چکیده IUI_B : واسط کاربری هوشمند مبتنی بر عامل برای نابینایان
قیمت
  • برای اعضای سایت : ۱٠٠,٠٠٠ ریال
  • برای دانشجویان عضو انجمن : ۲٠,٠٠٠ ریال
  • برای اعضای عادی انجمن : ۴٠,٠٠٠ ریال

خرید مقاله