فا   |   En
ورود به سایت
مشاهده‌ مشخصات مقاله

ارائه‌ي يك سيستم توصيه‌گر مبتني بر اعتماد با استفاده از شبكه عصبي

نویسنده (ها)
  • آزاده سلطانی
  • محسن كاهانی
  • محمدرضا اكبرزاده توتونچي
مربوط به کنفرانس شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
چکیده سيستمهاي توصيه‌گر، با استفاده از ابزارهاي داده كاوي ميتوانند پيشنهادهاي مناسبي، براي انتخاب از بين حجم وسيعي از داده براي ما فراهم سازند. اكثر اين سيستمها بر اساس روش پالايش گروهي كار ميكنند. در اين روش به كمك معيارهاي شباهت، همسايه هاي مشابه براي يك فرد، انتخاب شده سپس بر اساس براورد نظرات آنها، پيشنهاد مورد نظر ارائه ميگردد. معيار شباهت تاثير بسيار زيادي بر عملكرد اينگونه سيستمها ميگذارد. انتخاب معيار مناسب يكي از چالشها در اين زمينه است. در اين مقاله، سيستمي پيشنهاد شده، كه بدون نياز به يافتن كاربران مشابه و به كمك نظرات افراد ديگر واعتمادي كه نسبت به آنها كسب كرده، ميتواند پيشنهادهاي مناسبي را ارائه دهد. در اين سيستم، از شبكه عصبي پس انتشار خطا، براي كشف روابط و اعتماد استفاده شده است. آزمايشها نشان ميدهد كه روش پيشنهادي كارايي را بالاتر برده است.
قیمت
  • برای اعضای سایت : ۱٠٠,٠٠٠ ریال
  • برای دانشجویان عضو انجمن : ۲٠,٠٠٠ ریال
  • برای اعضای عادی انجمن : ۴٠,٠٠٠ ریال

خرید مقاله