فا   |   En
ورود به سایت
مشاهده‌ مشخصات مقاله

تشخیص اجراهای خطادار نرم افزار با استفاده از روش خوشه‌بندی

نویسنده (ها)
  • سعید پارسا
  • سمیه عربی نرئی
مربوط به کنفرانس شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
چکیده هدف از این مقاله ارائه روشی برای تشخیص خودکار خطاهای موجود در سیستم‌های نرم‌افزاری با حداکثر دقت ممکن و حداقل نیاز به بررسی دستی کد برنامه است. راه کارهایی که تاکنون برای رسیدن به این هدف، ارائه شده‌اند سعی دارند با مقایسه اطلاعات زمان اجرای برنامهها در اجراهای موفق و ناموفق و در نقاط خاصی از برنامه که تعیینکننده نام دارند، نقاط مظنون به خطا را به برنامه نویس معرفی کنند. اما مشکل اصلی این است که تحلیل اطلاعات زمان اجرا در نقاط تعیینکننده بدون در نظر گرفتن وابستگیهای موجود بین تعیینکنندهها، منجر به عدم توانایی این روشها در کشف برخی از انواع خطاها خواهد شد. برای رفع این مشکلات در این مقاله راه کاری نوین بر مبنای تحلیل رفتارهای زمان اجرای برنامه ها در قالب مسیرهای اجرایی و با در نظر گرفتن تعاملات بین تعیینکنندهها، ارائه شدهاست. بدین منظور از یک روش تحلیل خوشهبندی به منظور تشخیص نزدیکترین اجراهای موفق و ناموفق جهت تعیین محل خطا، استفاده شدهاست. ارزیابی راهکار پیشنهادی بر روی مجموعهای از برنامه های واقعی، موفقیت روش پیشنهادی را در کشف دقیقتر خطاها نسبت به روش‌های پیشین نشان میدهد.
قیمت
  • برای اعضای سایت : ۱٠٠,٠٠٠ ریال
  • برای دانشجویان عضو انجمن : ۲٠,٠٠٠ ریال
  • برای اعضای عادی انجمن : ۴٠,٠٠٠ ریال

خرید مقاله