فا   |   En
ورود به سایت
نام کنفرانس سومین همایش ملی پیشرفت‌های معماری سازمانی
نام انگلیسی کنفرانس NCAEA2019
تاریخ شروع ۲۲ ابان ۱٣۹٨
تاریخ پایان ۲٣ ابان ۱٣۹٨
برگزارکنندگان انجمن کامپیوتر ایران، دانشگاه صنعتی شریف
دبیر کنفرانس دکتر جعفر حبیبی
دبیر علمی کنفرانس دکتر حسن حقیقی
زبان فارسی و انگلیسی
تعداد مقالات فارسی ۲۲
تعداد مقالات انگلیسی ٠
تعداد مقالات پوستری ٨
تعداد مقالات دریافتی ٦۵
تعداد مقالات پذیرفته شده
۲۲
سایت
http://ncaea2019.sharif.edu