فا   |   En
ورود به سایت
نام کنفرانس پانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
تاریخ شروع ٠۱ اسفند ۱٣٨٨
تاریخ پایان ٠٣ اسفند ۱٣٨٨
برگزارکنندگان مرکز توسعه فناوری نیرو (متن)
دبیر کنفرانس دکتر حمیدرضا ربیعی
تعداد مقالات فارسی ۲٧۱
تعداد مقالات انگلیسی ٠
تعداد مقالات پوستری ۱۱٧
تعداد مقالات دریافتی ۹٠٨
تعداد مقالات پذیرفته شده
۲٧۱
سایت ندارد