فا   |   En
ورود به سایت
نام کنفرانس چهاردهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
تاریخ شروع ۲٠ اسفند ۱٣٨٧
تاریخ پایان ۲۱ اسفند ۱٣٨٧
برگزارکنندگان دانشگاه صنعتی امیرکبیر (دانشکده مهندسی کامپیوتر)
دبیر کنفرانس دکتر حسین پدرام
تعداد مقالات فارسی ٣۱۵
تعداد مقالات انگلیسی ٠
تعداد مقالات پوستری ۱٣۴
تعداد مقالات دریافتی ۱٠۴۹
تعداد مقالات پذیرفته شده
٣۱۵
سایت
http://csicc2009.aut.ac.ir/