فا   |   En
ورود به سایت
نام کنفرانس سیزدهمین کنفرانس ملی و بین‌المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
تاریخ شروع ۱۹ اسفند ۱٣٨٦
تاریخ پایان ۲۱ اسفند ۱٣٨٦
برگزارکنندگان دانشگاه صنعتی شریف (دانشکده مهندسی کامپیوتر)
دبیر کنفرانس دکتر سیدقاسم میرعمادی
تعداد مقالات فارسی ٣٠۴
تعداد مقالات انگلیسی ۱۵۴
تعداد مقالات پوستری ۲۴٠
تعداد مقالات دریافتی ۱٣٦۴
تعداد مقالات پذیرفته شده
۴۵٨
سایت
http://csicc2008.sharif.edu/