فا   |   En
ورود به سایت
نام کنفرانس دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
تاریخ شروع ۲٧ بهمن ۱٣٨٣
تاریخ پایان ۲۹ بهمن ۱٣٨٣
برگزارکنندگان مرکز تحقیقات مخابرات ایران و انجمن کامپیوتر ایران
دبیر کنفرانس دکتر نصرا... مقدم چرکری
تعداد مقالات فارسی ۱۱٦
تعداد مقالات انگلیسی ۴٨
تعداد مقالات پوستری ۹۹
تعداد مقالات دریافتی ٦٠٠
تعداد مقالات پذیرفته شده
٠
سایت ندارد