فا   |   En
ورود به سایت
نام کنفرانس اولین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
تاریخ شروع ٠۴ دی ۱٣٧۴
تاریخ پایان ٠٧ دی ۱٣٧۴
برگزارکنندگان دانشگاه صنعتی شریف (دانشکده مهندسی کامپیوتر)
دبیر کنفرانس دکتر امیرحسین جهانگیر
تعداد مقالات فارسی ۲٦
تعداد مقالات انگلیسی ٣۲
تعداد مقالات پوستری ٠
تعداد مقالات دریافتی ۱۴۵
تعداد مقالات پذیرفته شده
۵٨
سایت ندارد