ورود به سایت
کنفرانس فناوری اطلاعات در مدیریت شهری

کارگاه‌های آموزشی

کارگاه‌های آموزشی

 

 
درس‌آموخته‌های مدیریت شهری از منظر ICT

مهندس علی‌اصغر قائمی (شهرداری تهران)

شهر هوشمند و ملزومات آن

مهندس علی طریحی (دانشگاه شهید بهشتی)

اینترنت اشیا و مدیریت شهری

دکتر محمود ملایی (مرکز‌ راه‌کارهای اطلاعاتی هوشمند دانشگاه صنعتی شریف)

مهندس ابوالحسن شمسایی (مرکز راه‌کارهای اطلاعاتی هوشمند دانشگاه صنعتی شریف)

شبکه‌های اجتماعی و مدیریت شهری

مهندس محمدمهدی کارگر (شهرداری تهران)