فا   |   En
Login

ارائه روش بهبود یافته زمان‌بندی کارها در محیط ابر با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات

Author: فاطمه عبادی‌فرد و احمد اکبری

محاسبات ابری یکی از زمینه‌هایی است، که در سال‌های اخیر توجه کاربران زیادی را به خود جلب کرده است، این امر به دلیل مزایاي قابل توجهی است، که سرویس‌های ابر از لحاظ هزینه و کارایی در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌دهند. مسئله ی زمان بندی کارها یکی از مهمترین مسائل جهت استفاده مناسب از قابلیت های محیط ابر می باشد. به طور کلی مسئله زمان‌بندی کارها در محیط ابر یک مسئله ان‌پی - سخت می‌باشد ]16[. در مسئله‌ی زمان‌بندی کارها از یک طرف باید نیازمندی‌های کاربران در نظر گرفته شود و از طرف دیگر باید از منابع موجود حداکثر استفاده شود. در این مقاله روشی را برای زمان‌بندی کارها با استفاده از رویکرد بهبود یافته‌ی الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات به کمک استفاده از الگوریتم تعادل بار برای تولید نسل اولیه مناسب‌تر، ارائه کرده‌ایم که روش پیشنهادی علاوه بر آنکه بار کاری را بین ماشین‌های مجازی موجود متعادل کرده، با انتخاب تابع برازندگی مناسب، سبب کاهش زمان تکمیل تمامی کارها ، همچنین استفاده‌ی حداکثر از منابع، می‌شود. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد که روش پیشنهادی در مقایسه با روش بهینه‌سازی ازدحام ذرات بدون استفاده از تعادل بار، به‌میزان 33 درصد بهبود در زمان تکمیل تمامی کارها و به میزان 22 درصد بهبود در میزان کارایی منابع دارد.

فایل مقاله