فا   |   En
Login
مشاهده‌ مشخصات مقاله

بهينه سازي شبکه عصبي - فازي LOLIMOT با الگوريتم تکامل تفاضلي جهت تخمين توابع

Authors
  • وحیده کیخا
  • حیات خوبی‌پور
Conference شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
Abstract در اين مقاله قصد داريم با ترکيب روش تکامل تفاضلي با درخت مدل خطي محلي، تعداد نرونهاي مدل اصلي را براي رسيدن به خطاي مشخصي کاهش دهيم و ساختار درخت مدل خطي محلي را بهينه کنيم. در واقع با استفاده از توانايي سيستم هاي عصبي- فازي و روشهاي تکاملي، سيستم همهمنظوره اي با حجم محاسبات کم و زمان اجراي پايين جهت تخمين توابع معرفي کرده، سپس کارايي آن را با الگوريتم اصلي مقايسه مي کنيم. نتايج نشان مي دهد سيستم معرفي شده داراي کارايي مناسب تري نسبت به الگوريتم اصلي و روشهای قبلی است.
قیمت
  • برای اعضای سایت : 100,000 Rial
  • برای دانشجویان عضو انجمن : 20,000 Rial
  • برای اعضای عادی انجمن : 40,000 Rial

خرید مقاله