فا   |   En
Login
مشاهده‌ مشخصات مقاله

ايجاد گوناگوني درسيستم تلفيق طبقه بندها با تنظيم وزن‌ها

Authors
  • مهدی سالخورده حقیقی
  • هادی صدوقی یزدی
  • عابدین واحدیان
Conference شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
Abstract در اين مقاله روشي جديد براي تلفيق طبقه بندها در سيستمهايي با چند طبقه بند معرفي گرديده است. مبناي اين روش بر ايجاد گوناگوني در طبقه بندهاي پايه با استفاده از تغيير وزنها مي باشد. از آنجايي كه وجود گوناگوني در طبقه بندهاي پايه كليد اصلي در تلفيق طبقه بندها است و اينكه تلفيق تعدادي طبقه بند مشابه كه گوناگوني اندكي دارند نميتواند باعث بالارفتن كارايي كلي سيستمي با چند طبقهبند گردد لذا ضرورت دارد طبقه بندهاي پايه تاحد امكان گوناگون بوده و رفتارهاي متفاوتي در محدوده فضاي ورودي ازخود نشان دهند. به همين منظور در اين مقاله از الگوريتم PSO به شكل ويژهاي براي ايجاد گوناگوني در طبقه بندهاي پايه استفاده شده است. در نهايت نيز روشي براي تلفيق طبقه بندهاي پايه بر مبناي تعريف گوناگوني آنها و نيز معيار جديدي براي تعيين گوناگوني معرفي شده است. كارايي اين روش با چندين روش تلفيق طبقه بندها مقايسه گرديده است.
قیمت
  • برای اعضای سایت : 100,000 Rial
  • برای دانشجویان عضو انجمن : 20,000 Rial
  • برای اعضای عادی انجمن : 40,000 Rial

خرید مقاله